بسته شدن ۸۷ شفاخانۀ خصوصی در کشور

Places_Medical_Stock_Photos_image4arab (2)

۳۰/ دلو/ ۱۳۹۱ – وزارت صحت افغانستان به علت تخطی از مقررات صحی ۸۷ شفاخانۀ خصوصی را در سراسر افغانستان بسته کرده است.

داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت عامه می گوید که اگر این شفاخانه ها خدمات درمانی شان را معیاری نسازند، امکان آن وجود دارد که آنان به گونۀ دایمی جواز کار شان را نیز از دست بدهند.

:” بر بنیاد ارزیابی های مان، ۸۷ شفاخانه معیار های خدمات پزشکی را نداشتند. از این میان ۷ شفاخانه به گونۀ دایمی جواز کار شان را از دست دادند.  از میان ۸۷ شفاخانه ، ۶۱ شفاخانۀ آن درکابل موقعیت دارد؛ و باقی مانده در ولایت های گونه گون کشور. ۳ لابراتوار و ۴ شفاخانه به دادستانی کل برای پیگیری قضایی راجع شدند.”

بر بنیاد گفته های وزارت صحت عامه، نزدیک به ۸۴۰ شرکت دارو در افغانستان وارد می کند و تنها ۱۹ شرکت در داخل کشور دارو های مورد نیاز را تولید می کنند. بیش از ۱۲۴۵۰ دارو خانه در افغانستان کار می کند که تنها ۳۳۰۰ آنان در کابل موقعیت دارد.

:” بیش از ۸۰۰ داروخانه به علت وارد کردن دارو های غیر معیاری بسته شدند. وزارت صحت جواز شماری از این داروخانه ها را نیز پس گرفته است. ۱۳ شرکت تولیدی و ۸۳ توزیع کننده عمدۀ دارو از میان ۲۲۴ دارو فروشی های عمده نیز بسته شده اند.”

این در حالی است که شهروندان کشور همواره از معیار های بسیار پائین صحی در کشور شکایت داشته اند و از این رو بسیاری از افغان برای درمان بیماران شان راهی کشور های همچون پاکستان و هند می شوند.

خبرگذاری واد سم

برگردان: قیام نوری