در راه آموزش تان سخت بکوشید: حامد کرزی

Female_students_of_Afghanistan_in_20051

۲۹/ دلو/ ۱۳۹۱-  رییس جمهور کرزی به تازه گی از جوانان افغان خواسته است که با سخت کوشی در راه آموزش شان به کشور شان خدمت نمایند.

 در سخنرانی های هفته وار، کرزی پیشرفت کشور را به میزان بلند سواد پیوند می دهد و از همه پسران و دختران می خواهد که با سخت کوشی، حرفه ی شدن کشور را به مسیر پیشرفت رهنمون سازند.

به گفتۀ رییس جمهور، یکی از بنیادی ترین علت ها در پس مانده گی افغانستان، میزان پائین سواد در کشور می باشد:” کشور به شما جوانان چشم دوخته است، اکر شما خوب درس بخوانید، افغانستان تا ۱۰ – ۲۰ سال آینده به خوش بختی و کامگاری دست خواهد یافت.”

هم اکنون صد ها جوان افغان در کشور های گونه گون مشغول فراگیری آموزش های مقطع لیسانس و فوق لیسانس هستند. حکومت افغانستان در سال روان خورشیدی ۱۰ میلیون دالر را برای آموزش جوانان به خارج از کشور آماده کرده است.

خبرگذاری انگلیسی باختر

برگردان: قیام نوری