شماری از زنان آموزش دیدند چگونه بودجه به دست آورند

tailoring

۲۳/ دلو/ ۱۳۹۱ – فدارسیون زنان بازرگان افغان یک برنامه ی را زیر نام ” تقویت دسترسی زنان بازرگان به منابع تمویل کننده ” با هدف گسترش دسترسی زنان به بودجه تمویل  کننده برگذار کرد.

این برنامه در نخست ۶۰ بازرگان زن را در یک دور ۲۰ روزه در کابل آموزش می دهد.

گلجان زمری، رییس فدراسیون زنان بازرگان افغان می گوید که این برنامه قرار است در ولایت های بلخ، هرات، کندهار و ارزگان نیز عملی گردد:”

ما از طریق این برنامه می خواهیم زنان افغان را کمک کنیم تا آنان به بودجه های که در افغانستان به نام آنان سرازیر می شوند – همان بودجه های که یا در شکل قرضه های با سوددهی کمتر یا کمک های مالی است – و زنان از آن هیچ سود نبرده اند، دسترسی پیدا کنند.”

یکی از شرکت کننده گان این برنامه در کابل می گوید که :” ما از همه خواهران خود می خواهیم که در چنین برنامه های شرکت نمایند تا بتوانند تجارت شان را به خوبی به پیش ببرند.”

همزمان با این ، یکی دیگر از زنان بازرگان در پیوند با این برنامه می گوید که :” بسیاری از ما تا اکنون که مشغول بازرگانی بودیم به هیچ جایی نرسیدیم. ما هر کاری را که انجام می دادیم، عقب می افتادیم. اما امید وار هستیم که این فدراسیون بتواند آن چه راکه وعده داده است، انجام بدهد.”

این برنامه از سوی ادارۀ توسعه ی جهانی ایالات متحدۀ امریکا تمویل گردیده است.

فدراسیونزنان بازرگان افغان نهادی است برای تقویت آسایش و حقوق کارگران زن در افغانستان ۵۵ انجمن و اتحادیه فعال دارد. این نهاد در دوم ماه اکتوبر سال ۲۰۰۵ میلادی با کمک مالی ادارۀ توسعه ی بین المللی ایالات متحدۀ امریکا ایجاد گردید.

منبع: خبرگذاری ودسم

برگردان: قیام نوری