حکومت در راستای عضویت یک زن در دادگاه عالی موانع ایجاد می کند

saraj

۲۳/ دلو/ ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – محبوبه سراج، سرپرست شبکۀ زنان افغان با بیان این مطلب می گوید که  حکومت انگیزۀ سیاسی برای شامل ساختن یک زن در شورای عالی دادگاه عالی افغانستان ندارد و ازآن رو می خواهد که  موانع جدی در سر راه عضویت یک زن در این شورا ایجاد نماید.:” هنگامی که حکومت نخواهد که یک ارادۀ قوی سیاسی داشته باشد، پس شما هیچ کاری را از پیش برده نمی توانید. چرا حکومت با عضویت یک زن  در دستگاه قضایی کشور این قدر مشکل دارد. گفتن این موضوع بسیار ساده است که پنجاه در صد از نفوس این سرزمین را زنان تشکیل می دهد، پس چرا  ما در دستگاه قضایی یک زن را عضویت داده نمی توانیم. اما از آن جا که ارادۀ سیاسی وجود ندارد، ما را با چالش رو به رو می سازند.”

به تازه گی، رییس جمهور کرزی بر خلاف انتظار و درخواست های مکرر فعالان حقوق زن در کشور، باز هم یک مرد را برای عضویت در دادگاه عالی کشور به مجلس نماینده گان معرفی کرده  است.

همزمان با این ، بانو سراج ، تطبیق هر قانون و معاهدُۀ ملی و بین المللی بشمول قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت برای زنان ، صلح و امنیت را در کشور مانند افغانستان دشوار می گوید:” تطبیق قانون یک موضوع بسیار مشکل خواهد بود. اما تطبیق آن، به کار دسته  جمعی همۀ مردم نیاز دارد. هنگامی که می خواهیم قانون را تطبیق کنیم، پس باید تطبیق قانون را از خود شروع کنیم و دست از کار های غیرقانونی برداریم.”

فعالان حقوق زن  تأکید می ورزند که موجودیت یک دادگاه عالی مرد سالار و بی توجهی  بیشتر انان به پرونده های قضایی زنان در دادگاه ها باعث شده است که بسیاری از زنان قربانی به عدالت دست نیابند.

این فعالان می گویند که از همین رو، موجودیت یک زن در شورای عالی دادگاه عالی افغانستان باعث می شود که به پرونده های زنان توجه جدی شود و آنان به حقوق اسلامی و عدالت برسند.