نگرانی زنان افغان از قربانی شدن حقوق شان برای گفت وگوهای صلح

 Afghanistan Daily Life

۲۲ /  دلو / ۱۳۹۱ – گفت وگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت ، یکبار دیگر در صدر فهرست برنامه های کاری دولت افغانستان قرار گرفته است ، اما بسیاری از بانوان افغان نگرانی هستند که یک رشته آزادی های محدودی که در ده سال اخیر به دست آورده اند، ممکن است برای به ثمر رسیدن گفت و گوهای صلح به سازش گرفته شود.

رویا سادات، آخرین بخش های داستان فلمش را که در بارۀ یک زن زندانی است به پایان می رساند و قرار است به زودی پس از گزینش ممثلان در کابل تصویر برداری نماید.

اورزیلا اشرف نعمت برای گرفتن درجۀ دوکتورایش در رشتۀ حکومت داری محلی سخت تلاش می کند.

سیما ثمر نیز در سراسر افغانستان نشست های استماعیۀ عامه در بارۀ خشونت های خانواده گی برگذار می کند – جایی که مادران حرف های درد آور از کشته شدن دختران شان دارند.

این یک مبارزه در برابر نیروهای مخالف مسلح دولت است.  و این کار نه با حمایت هواپیماهی بدون سرنشین امریکا و نه هم از سوی سربازان ارتش ملی افغانستان به دست آمده است؛ بل کار یک رشته زنان شهر نشین نیمه با سواد است که می گویند دیگر حاضر نیستند که بنیاد گرایان دوبارۀ بر آیندۀ شان حاکم شوند.

:” زنان به یک رشته آزادی ها دست یافته اند. ما این دستآورد ها را به اسانی از دست نخواهیم داد.”

این گفته های داکتر سیماثمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.

 اورزیلا اشرف نعمت ۳۵ ساله می گوید که این صلح به کدام بها به دست خواهد آمد؟:” ما در اصل با صلح موافق هستیم، اما پرسش را که زنان افغان از خود می پرسند این است که با کدام بها؟ این این صلح با زیر پا گذاشتن حقوق نیم از جامعۀ افغانستان به دست خواهد آمد.”

کم و بیش دو میلیون دختر به مکتب می روند و ۲۷ در صد از پارلمان افغانستان را زنان تشکیل می دهد. حقوق اساسی افغانستان نیز بر اصل مساوات میان زنان و مردان درتأکید کرده است.

همان گونه که زنان به سوی زنده گی اجتماعی گام بر می دارند، حمله ها بر آنان نیز افزایش می یابد.  دست کم ۱۰ زن برجستۀ در طی چند سال اخیر کشته شده اند که شامل یک قاضی و یک خبرنگار زن نیز می شود.

روزنامۀ تورنتو

برگردان: قیام نوری –