سواد سرنوشت یک کشور را تغییر می دهد!

Capture

۲۱ /  دلو / ۱۳۹۱ – ازلی لیندروف، دانش جوی دانشگاه البرتای کانادا با تلاش هایش پروژه ایجاد مکاتب را رونق داده است.   دختران دانش آموز افغان از تشویق دانشجوی کانادایی برای فراگیری درس و تعلیم سپاس گذار است

یک دانش جوی کانادایی از دانشگاه کانادا که دو سال پیش برای ساخت مکتب ها برای دختران افغان در این کشور بیش از ۵۰۰ هزار دالر امریکایی پول گرد آوری می کرد، اکنون نزدیک است پنجمین مکتب را نیز بگشاید.

این مکتب ها بخشی از کار های پروژۀ ۱۰۰ صنف درسی – یک بنیاد بشردوستانه است که در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی لیندروف ساخته شده است.

لیندروف می گوید که :” من واقعن به این حقیقت باور مند بودم دخترانی که به مکبت رفته نمی توانند؛ می خواهند که به مکتب بروند.”

چهار مکتب که ۳۲ صنف درسی دارد نزدیک به ۸۰۰۰ دانش آموز را در بخش های شمال غربی افغانستان که نسبتا آرام است، درس می دهد.

به گفتۀ لیندروف دختران افغانی که در بخش های روستایی و دور افتاده زنده گی می کنند با چالش های فراوان برای فرا گیری دانش رو به رو هستند.

اگر مکتب ها بسیار دور از خانه باشد، اعضای خانواده در بارۀ امنیت دختران شان نگران خواهند شد:” از دختران انتظار می رود که در نهال شانی و کار روی کشت زار ها با مادران شان کمک کند. این درحقیقت یک قربانی بزرگ است که پدران و مادران می گذارند که دختران شان برای فراگیری دانش به مکتب بروند.”

و در کشوری که دختران در سنین سیزده ساله گی به عروسی های تعیین شده و اجباری داده می شوند، آنان احساس نمی کنند که این درس خواندن کدام ارزشی داشته باشد.

 ” شما هنگامی که در همین نزدیکی ها کودکی به دنیا بیاورید پس چرا خواندن و نوشتن یاد بگیرید.”

لیندروف در گشایش هر مکتب که با تلاش های وی ساخته شده است، شرکت کرده است.

وی می گوید که :” سواد یک کشور را تغییر داده می تواند. اگر آنان بتوانند بخوانند و بنویسند و بفهمند که به آنان چه گفته می شود، این موضوع یک تغییر بزرگ را ایجاد کرده می تواند.”

منبع: روزنامۀ ای بی سی نیوز

مترجم: قیام نوری