بیش از ۲۰۰ دانش آموز برتر مکتب های شهر کابل تقدیر شدند

IMG_9350

۲۰ / دلو / ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – کمیتۀ فرهنگی شورای محل چمندی چهار قعلۀ شهر کابل از ۲۱۰ دانش آموز ممتاز و برتر مکتب های خصوصی و دولتی و قاریان قران کریم را در کابل با اهدای تقدیر نامه ها و جوایز مورد ستایش قرار داد.

این کمیتۀ  که به همین مناسبت به روز جمعه محفلی را در مسجد جامع شیبری های شهر کابل واقع در چهارقلعۀ چمندی – ناحیۀ ۱۶ –  را برگذار کرده بود در آن  شماری از نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان، اعضای خانوادۀ این دانش آموزان، متنفذین قومی و ده ها تن از دانش آموزان، حضور داشتند.

IMG_9358

این دانش آموزان برتر توانستند که در پایان سال درسی سال روان خورشیدی با درجه های عالی اول ، دوم و سوم نمره و گرفتن بهترین نمرات گواهی نامه های شان را به دست آورند.

ریتا فیضی، دانش آموز صنف یازدهم لیسۀ عالی زرغونه و یکی از این دانش جویان ممتاز درجه یک، راه اندازی چنین برنامه را در شکوفایی توانایی های جوانان دانش آموز مؤثر می گوید:” من از این برنامه بسیار خورسند هستم. چون این برنامه می تواند یک گام مثبت و مؤثر در تشویق دانش آموزان ممتاز و برتر می باشد. چنین برنامه ها زمینه های رشد فکری جوانان را فراهم می سازد.”

IMG_9352

همزمان با این، مناز احمدی دیگر دانش ممتاز و اول نمره از مکتب ابتدائیه رونق است که بر ادامۀ چنین برنامه های تشویقی برای دانش آموزان تأکید دارد:” جوانان توسط چنین برنامه ها بیشتر رشد خواهند کرد و باعث خواهد شد که جوانان در آینده هم دستآورد های خوبی داشته باشند. ما می خواهیم که این برنامه همیشه دوام داشته باشد چون برای رشد جوانان خیلی اثرگذار است.”

در بخشی از این محفل شماری از این دانش آموزان یکی دو پارچه شعر های از حکیم ناصر خسرو بلخی، شاعر، فلیسوف و نویسندۀ به نام افغانستان را نیز به خوانش گرفتند.

IMG_9383

اما، مسؤولان کمیتۀ فرهنگی شورای محل چمندی چهار قلعۀ می گویند که آنان سه طبقه از دانش آموزان به شمول : قاریان قران هم از دختران و پسران، دانش آموزان مکبت های دولتی و دانش آموزان مکتب های خصوصی زیر پوشش این برنامۀ شان قرار داده اند.

به گفتۀ این مسؤولان: از میان این دانش آموزان برتر ۵۷ تن آنان بشمول ۲۸ پسر  و  ۲۹ دختر قاری قران کریم هستند.

IMG_9376

۱۵۳ تن آنان بشمول ۷۰ دختر و  ۸۳ پسر ، دانش آموزان رده اول و ممتاز مکتب های خصوصی و دولتی هستند که امروز و در حضور ده ها تن از دانش آموزان مکتب ستایش شدند.

این برنامه از چهار سال بدین سو از سوی کمیتۀ فرهنگی شورای محل چمندی چهار قلعه برای تشویق و ارج گذاری به زحمت کشی دانش آموزان دختر و پسر در این ناحیه برگذار می شود.