دانشجوی دانشگاه آلبرتای کانادا زنان افغان را به درس تشویق می کند

1297373523190_ORIGINAL

۱۹ / دلو / ۱۳۹۱ – ازلی لیندروف، دانشجوی دانشکدۀ صحت عامه دانشگاه البرتای کانادا بر خلاف پدرش برای فرا گیری دانش آغاز کرد و پس از آن بر جوانان افغان نیز تاکید نمود که چنین فرصت های را برای شان فراهم سازند.

هر چند که  خانوادۀ لیندروف مانع تحصیل وی می شد اما وی پس از خوانش زنده گی نامه ابراهام لنکولن، از پر آوازه ترین ریسان جمهور امریکا الهام گرفت و  در سن ۱۴ ساله گی پا به فرار از خانه گذاشت تا بتواند به مکتب برود.

:” هنگامی که من در مکتب لیسه رفتم و در یک صنف درسی نشستم بسیار ترسیده بودم. من به یاد دارم هنگامی که نخستین مقاله ام را نوشتم من تنها می توانستم ۱۳ کلمه را در یک دقیقه بنویسم.”

با این که هرگز افغانستان را ندیده است؛ او به یک نهاد بشر دوستانه رسید که تا پروژه  ۱۰۰ صنف درسی را ایجاد کند.

این پروژه برای شش دختر دانش آموز و با هدف کمک ۱۰۰ دالر  از سوی ۱۰۰۰ تن در جریان ۱۰۰ روز راه اندازی گردید.

هنگامی که لیندروف در ایالت ماساچوست به جهان آمد ، ۲۶ بار در ۱۱ ایالت امریکا کوچ کرد و علت آن هم بیماری روانی مادرش بود.

به علت همین بیماری، مادر لیندروف می خواست که او و خواهرانش را از مکتب باز دارند. او در همین فضا از محرومیت بزرگ شده بود و هیچ ایمان و باور بر نظام آموزش و درس خواندن نداشت.

هنگامی که او صنف هفتم بود مادرش به وی گفت که پس از آن به مکتب نرود؛ آن چه که در آن زمان برای لیندروف یک موضوع خوبی بود.

اما پس از آن او به گذشته اش نگاه کرد تا رویا های آینده اش را دریابد – چون پدرکلانش یک ادم با سوادی بوده است و همیشه او را برای تحصیل تشویق می کرد.

مفکورۀ پروژه ۱۰۰ صنف درسی هنگامی که به ذهن وی خطور کرد که او دانش جوی مقطع لیسانس بود.

هنگامی که او پس از سختی های فراوان توانست تحصیلات خود را به پایان برساند ، خواست تا زنان و  دختران افغان را نیز برای فرا گیری دانش تشویق و تحریک کند.

لیندروف می گوید که در افغانستان مردم از سوی حکومت و نیز نهاد های بزرگ پول دریافت می کند و اگر کسی گامی را برای آموزش و پرورش بردارد استقبال می شود.:” ما در باره افغان این نظر را داریم که همه آنان با تحصیل دختران و زنان مخالف است و شاید آنان انسان های افراطی باشند، اما در حقیقت چنین چیزی نیست بل که عده محدودی هستند که با تحصیل دختران مخالف اند.”

پروژه صد صنف درسی تا هنوز توانسته است دو مکتب را در افغانستان ایجاد کند و یکی  از این مکتب ها توانست شماری از دختران را از صنف دوازه دهم فارغ کند.

منبع: روزنامۀ ادمنتون سن

مترجم: قیام نوری