عضویت یک زن در دادگاه عالی کشور حق طبیعی زنان است

IMG_9274

۱۲ – دلو / ۱۳۹۱ –  گزارشگر: قیام نوری – شماری از فعالان حقوق زن و نماینده گان مردم در مجلس، می گویند که عضویت یک زن در دادگاه عالی حق طبیعی و خدا دادی نیم از پیکر جامعۀ افغانی می باشد و دولت مجبور و مکلف است که این حق را به زنان بدهد.

در نشست خبریی که از سوی شبکۀ زنان افغان به روز پنج شنبه ۱۲ دلو سال روان خورشیدی در بارۀ حضور یک زن در دستگاه قضایی کشور در کابل برگذار شده بود ، این فعالان می گویند که در کنار دیگر راه های حل عمده، عضویت زن، یکی از برجسته ترین راه های حل برای کاهش خشونت ها در برابر زنان می باشد.

فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن، عضویت زن را در ستره محکمه یک نیاز می داند:” اگر راه حلی برای دفاع از حقوق زنان در داخل کشور و از سوی خود افغان ها پیدا نشود، زنان افغان از پیش هم کشته شدند و مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و پس از این هم چنین رویه با آنان صورت خواهد گرفت. از اینرو، تصویت یک زن در ستره محکمه حتمی است و این راه حلی است که می تواند خشونت ها در برابر زنان را کاهش بدهد.”

به گفتۀ نادری :” ما نیاز داریم که از طرف ملت خود و درون خانۀ خود حمایت شویم. تا چه زمان ما باید منظتر باشیم که کشور های خارجی بیایند و برای ما از حقوق زن صحبت نمایند. پس غرور افغانی ما کجا رفته است. اما امروز صدا های از بیرونی آمدند که زنان افغان را نجات بدهند. آیا این برای ما شرم نیست؟”

همچنان، محبوبه سراج، فعال حقوق زن ، عدم پذیرش زن را شورای عالی ستره محکمه ، برخواسته از موضوعات سیاسی می داند:” موضوع گزینش اعضای دادگاه عالی یک مسألۀ سیاسی بسیار می باشد. حتا در حصۀ قومی و مذهبی آن نیز پیش نهاد کردیم که یک زن می تواند چنین عضویت را داشته باشد. در حین زمانی که ما زنان افغان ۱۵ میلیون نفوس این کشور را تشکیل می دهیم، اما هنوز هم به حساب نمی آییم. این موضوع بسیار عجیبی است که مایک کتلۀ بزرگ از این کشور هستیم و هم به حساب نمی آییم. و همین مشکلی است که ما می خواهیم آن را حل نماییم.”

مسعوده کروخی، دیگر نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن در این نشست خبری می گوید که مشکل یک زن را فقط یک زن به خوبی درک کرده می تواند و از این رو موجودیت زن در دادگاه عالی کشور ضروری است:” من فکر می کنم، هنگامی که یک زن با یک مشکل حقوقی رو به رو می شود، درد این زن را به جز یک قاضی زن ، دیگر کدام قاضی مرد درک کرده نمی تواند. وقتی یک موجود زندۀ به نام زن زیر برقه برای عدالت خواهی به دادگاه ها می آید، وضعیت این زن را فقط یک قاضی زن درک کرده می تواند.”

این فعالان حقوق زن با تأکید از رییس جمهور و مقامات مسئول می خواهند که مسآلۀ عضویت یک زن را ستره محکمه در دستور کار شان قرار دهند و به ویژه از رییس جمهور می خواهد که بر بنیاد تعهداتش در این زمینه عمل نماید.