مسودۀ تقویت امنیت زنان افغان به یک قانون مبدل شد

 Burqa-clad Afghan woman

۵ / دلو / ۱۳۹۱ – این مسوده به تازه گی از سوی بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا امضاء و توشیح شد و اکنون این مسوده در ایالات متحدۀ امریکا به قانون مبدل شده است.

در راستای مبدل شدن این مسوده به یک قانون شماری از زنان افغان که از سوی هزاران تن از کارمندان سازمان عفو بین الملل پشتیبانی می شدند، نقش چشم گیر داشتند.

بر بنیاد قانون تقویت امنیت زنان و دختران افغان ، وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا باید از کار ها و فعالیت های شان به کنگرۀ  امریکا گزارش بدهند که تا چه اندازه در جریان انتقال مسؤولیت های امنیتی،  امینت زنان و دختران افغان تقویت و حمایت شده است.

پشتیبانی که این طرح در کنگرۀ ایالات متحدۀ امریکا به دست آورد، به راستی چشم گیر بود. این مسوده با اکثریت ۳۹۹ رأی موافق در برابر  ۴ رأی مخالف از سوی مجلس نماینده گان تصویب گردید. نه تن از اعضای کنگرۀ ایالات متحدۀ امریکا در حمایت از این قانون در نشست عمومی مجلس نماینده گان سخن گفتند.

سازمان عفو بین الملل از این پیروزی که نصیب زنان افغان شده است ، خورسند است. اما هنوز هم کار های فراوانی باید برای تقوت و توسعۀ حقوق زنان افغان انجام شود. ما باید بر حکومت ایالات متحدۀ امریکا  و افغانستان فشار بیاوریم که حقوق زنان در افغانستان در جریان روند صلح و یاپس از این روند با نیروهای مسلح مخالف دولت به معامله گرفته نمی شود.

منبع: ویب سایت سازمان عفو بین الملل

مترجم: قیام نوری