نشست ملی دو روزۀ بررسی کارکرد های وزارت صحت به پایان رسید

Afghan Health Workers Give Polio Vaccine

۲۶/ جدی / ۱۳۹۱ – وزارت صحت کشور نشست ملی دو روزه ی را برای بررسی عملکرد ها و دستآورد های این وزارت در بخش بهبود و توسعه خدمات صحی در افغانستان برگذار کرد.
این نشست با حضور ثریا دلیل، وزیر صحت کشور، معاونان و ده ها تن از نماینده گان نهاد های داخلی و خارجی همکار با بخش صحت افغانستان در کابل برگذار شد.
در نخستین روز این نشست، شرکت کننده گان کارکرد های سکتور صحت افغانستان را به بررسی گرفتند، آمار از مرگ و میر مادران ارائه شد.
داکتر ثریا دلیل که در روز نخست این نشست دو روزه سخن می زد، می گوید که وزارت صحت با همکاران داخلی و خارجی اش در طی ده سال گذشته تلاش نموده است تا کیفیت خدمات صحی را در کشور بهبود بخشد و برای قشر های آسیب پذیر کشور همچون زنان و کودکان این خدمات را بیشتر قابل دسترس بسازد.
بانو دلیل افزوده است که در کنار امنیت، اقتصاد خوب ، تقویت سکتور صحت یکی از بخش های حیاتی در بهبود حکومت داری به شمار می رود و توسعه خدمات صحی در پیشرفت افغانستان نقش اثرگذار داشته می تواند.
در حالی که وزارت صحت کشور یکی از وزارت های پیروز در ده سال اخیر پنداشته می شود اما، بر بنیاد تازه ترین اطلاعات سازمان صحی جهان افغانستان بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد.
. عدم دسترسی به داکتر و دوا، فقر و موانع فرهنگی برای استفاده از مراقبت های صحی، از جمله عوامل مرگ و میر مادران اند. عدم دسترسی به کلینک و داکتران زن، از مشکلات اساسی زنان در افغانستان است.
از هر یازده مادر یکی آن ها در نتیجۀ عواملی که به حاملگی و یا سالیان شیر دادن و تربیت کودک مربوط می شود، جان می دهد. این در حالی است که در کشور همسایه افغانستان تاجیکستان، از هر ۴۳۰ مادر یکی از آن ها و در اتریش از هر ۱۴۳۰۰ مادر یکی از آن ها در اثر عوامل یاد شده جان می دهد.
به تازه گی وزارت زنان کشور نیز گفته است که در هر دو ساعت یک مادر جانش را از دست می دهد.
منبع: سایت انگلیسی زبان باختر
مترجم: قیام نوری