بازدید فرخنده زهرانادری از نواحی مختلف کابل غرض سپاسگزاری

Farkhunda Zahra Naderiبه روز جمعه مورخ ۱۲ برج جاری محترمه فرخنده زهرا نادری کاندیدای حزب پیوندملی افغانستان غرض بازدید، سپاسگزاری وقدردانی ازمردم نواحی مختلف شهرکابل بخاطرحمایت همه جانبه آنها ازکاندیداتوری ایشان،  درگردهمایی های که  به همین مناسبت تدویر یافته بود شرکت ورزید .  محترمه فرخنده زهرا نادری کاندیدای حزب پیوندملی افغانستان د رانتخابات ولسی جرگه، نخست درساعت ۹ بجه قبل ازظهر درشهرک خراسان، ودرساعت  ۱۰:۳۰  قبل ازظهر، به  مسجد نزاریه واقع ده خداداد پایین مربوط  ناحیه شانزدهم ودرساعت  ۴ بجه عصر همین روز درمنطقه چمندی چهار قلعه وزیرآباد مربوط ناحیه ده هم شهر  کابل  درگردهمایی های  بزرگ مردمی که به اشتراک تعداد کثیری ازنماینده گان اقوام، زنان ، جوانان وسایراهالی آن محلات  برگزار شده بود، تشریف برده ضمن صحبت وتوضیح برنامه های انتخاباتی خویش هدف اساسی بازدید خویش را ادای احترام وارجگزاری به حمایت واعتماد همه جانبه مردم محلات یادشده خوانده وتاکیدورزید که هدف ازاین گردهمایی ها ی کمپاین انتخاباتی نبوده تنها منظور سپاسگزاری میباشد که درقسمت ازصحبتهایش دراین زمنیه چنین گفت :

درصحبت ومشوره های  که قبلا با نماینده گان وبزرگان اقوام داشتم، نماینده گان محترم خواهان تدویرگردهمای بزرگ مردمی به اشتراک سایر همشهریان کابل نزدیک به دفتر ومنزل  مسکونی ام، درمنطقه تایمنی بودند. ولی من شخصا خودم با این نظریه موافقت نکرده وخواستم به سایر محلات غرض ادای احترام وقدردانی از حمایت شما خواهران وبرادارن خویش آمده مراتب سپاسگزاری خویش را ابرازنمایم، زیرا همۀ شما مردم گرانقدر قبل ازآنکه من ازشما حمایت بخواهم، شما حمایت بیدریغ خویش را ازکاندیداتوری من اعلام داشتید، قبل ازاینکه ازشما رای بخواهم، شمابه من وعده رای داده اید. وقسمیکه به شما معلوم وهویداست روند انتخاباتیی را که من برگزیده ام پرچالش ومبارزاتی، است.  به همین جهت نتوانستم قبلا خدمت شما آمده وادای احترام وسپاسگزاری نمایم پس امروزخواستم که ازفرصت استفاده نموده و به کوچه  ومحلات شما آمده ، مراتب قدردانی وامتنان خویش را ازاین اعتماد وحمایت بزرگورانه شما بجابیآورم زیرا من کسی هستم که با محبت و درد های شما مردم شریف بزرگ شده ام ومحبت پرازصمیمت شما همیش درزنده گی همرای من بوده است وهم اکنون نیزبا کمال خوشی ومسرت احساس مینمایم که شما بزرگان این دختر دست پروردۀ خویش را دراین پروسه مهم ملی وسیاسی حمایت نموده ومیخواهید به حیث نماینده خویش درشورای ملی برگزینید که من مجددا ازشما بزرگان ، خواهران وبرادران خویش صمیمانه ابراز شکران وقدردانی نموده ودرپاسخ به این حمایت ومهربانی شما همواره تلاش خواهم نمود که درخدمت شما ازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزم.

زهرانادری همچنان گفت: درمورد گردهمایی های وسیع مردمی به اشتراک سایر مردم شهر کابل بنابربعضی ملحوظات امنیتی وسیاسی ازتدویرآن جلوگیری نموده وخواستم به پاس ادای احترام  خدمت شما دراین محلات آمده و ابراز قدردانی نمایم.

گفتنی است که این گردهمایی ها با تلاوت آیات قرآن کریم  آغاز، با صحبت های نماینده گان اقوام ساکن دراین محلات ودعاییه اختتامیه پایان یافت .

تهیه گزارش : گ. سخنور

Farkhunda Zahra Naderi Farkhunda Zahra Naderi Farkhunda Zahra Naderi Farkhunda Zahra Naderi Farkhunda Zahra Naderi

Gulabuddin Gulabzai Farkhunda Zahra Naderi   

Comments

Trackbacks

There are no trackbacks