از فراغت ۳۰۰ دانشجوی رشته های اقتصاد و کمپیوتر ساینس تجلیل شد

graduation

۵/۱۲/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – این جوانان که دانشجویان مؤسسه خصوصی تحصیلات عالی باختر بودند ، در محفلی در کابل با حضور شماری از معاونان وزارت تحصیلات عالی، رییس مؤسسات تحصیلات عالی کشور، شماری از اعضای ولسی جرگۀ ، استادان دانشگاه و بسته گان، سند های فراغت شان را به دست آوردند.

 از میان این ۳۰۰ دانشجو فارغ شده، بیش از ۳۰ در صد آنان دختران بودند و ۷۰ در صد دیگر آنان را  پسران تشکیل می دهد. این چهارمین دور فراغت این نهاد تحصیلی خصوصی است.

 همزمان با این، مسعود ترشت وال، رییس مؤسسات تحصیلات عالی کشور که در این محفل سخن می زد، می گوید که همۀ دانش آموزان و دانش آموخته گان کشور باید به سوی نهضت ملت سازی گام بردارند:” داشتن ایمان به خدا، اساسی ترین سلاح یک دانشجو است. ایمان به خدا و تعهد به ارزش های اسلامی و منافع ملی کشور در رأس اولویت های کاری یک دانشجو می باشد. نکتۀ دیگر را که می خواهم به دانشجویان عزیز  اشاره بکنم ، موضوعی است که ما را در ملت سازی و با روند ملت سازی با مشکل روبرو ساخته است، ماندن در کپسول های تنگ مذهبی و قومی است. از دانشجویان می خواهم که پیشگاه نهضت ملت سازی شوند و توجه به ملت سازی را اساس کار شان قرار بدهند.”

tershtwall

                                            { مسعود ترشت وال در حال سخنرانی}

در این محفل شماری از اعضای مجلس نماینده گان نیز سخن های داشتند. شماری از این اعضا تأکید می ورزند که افغان ها باید به گذشتۀ خود نگاه نکنند و برای داشتن یک فردای زرین و درخشان از همین اکنون گام بردارند.

 به باور این نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان افغانستان در حال حاضر به قوم ها، نژاد ها زبان ها تقسیم شده اند و جوانان روشن فکر و دانش آموخته باید در راستای از میان بردن این چالش ” زحمت” بکشند.

people

شماری از دانشجویانی که در این محفل فراغت سخنرانی داشتند، می گویند که افغانستان قربانی جنگ های خانمان سوز ۴۰ ساله شده است و این مسؤولیت افراد با سواد کشور است که باید در شکوفایی و بازسازی کشور پا پیش بگذارند.

IMG_8919

مؤسسۀ تحصیلات عالی باختر که  در سال ۱۳۸۶ ایجاد شده است و تاکنون بیش از ۱۵۰۰ تن را در رشته های کمپیوتر ساینس، حقوق و اقتصاد فارغ داده است.