نظام انتخاباتی مختلط به تقویت دیموکراسی در کشور می انجامد

IMG_8823

۱۲/۳۱/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – اعضای رهبری مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان طی یک نشست خبری درکابل می گویند که این مجمع با مشورۀ نهاد های مدنی، احزاب سیاسی، نهادهای ذیدخل انتخاباتی ، حقوقدانان واهل خبره درهفت زون کشور،طرح پیشنهادی قانون انتخابات را تسوید وبه پارلمان افغانستان ارائه کرده است.
عزیز رفیعی عضو این مجمع ورئیس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان میگوید که در این طرح پیشنهادی سه اصل مهم ” سیستم انتخاباتی مختلط، طرح تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی ونظام انتخاباتی” در نظر گرفته شده است وطرح کنونی یک طرح جامع وکلی در مقایسه با تمامی طرح های که تا امروز ارائه شده است، میباشد.”
جانداد سپین غر رییس اجرائیوی بنیاد انتخابات شفاف وعادلانۀ افغانستان (فیفا) وعضو این مجمع، این طرح پیشنهادی را برابر با معیارهای جهانی، شرایط عینی جامعه وقوانین افغانستان دانسته وگفت :” طرح پیشنهادی را که ما می خواهیم با حکومت افغانستان به مشوره بگذاریم، تغییر بزرگ آن در نظام انتخابات است زیرا در طرح حکومت افغانستان، رأی غیر قابل برگشت ( SNTV) حفظ شده است ولی تأکید ما بر این است که باید زمینۀ رشد احزاب سیاسی به میان بیاید ، از این رو نظام انتخاباتی مختلط در این طرح پیشنهاد شده و راهکار عملی این طرح نیز درنظر گرفته شده است.
آقای سپین غیر همچنان گفت ” راهکار سیستم شکایات انتخاباتی در این مسوده نیز به شکل عملی و کامل آن گنجانیده شده است و بر بنیاد این مسوده شکایات انتخباتی ازطریق یک کمیسیون دایمی شکایات به بررسی گرفته خواهد شد ونیز در بارۀ شرایط نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و شورا های ولایتی ، در این مسوده تلاش شده است که شرایط عینی جامعه وحق مدنی هر شهروند واجد شرایط در نظر گرفته شود.”
در همین حال، فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان وعضو مجمع مشورتی، این طرح پیشنهادی مشورتی را در راستای سهم گیری بیشتر زنان در روند انتخابات اثرگذار دانسته وگفت:” طرح پیشنهادی مجمع مشورتی می تواند برای پارلمان افغانستان در زمینه های مختلف مفید تمام شود و در راستای حضور ومشارکت زنان این طرح پیشنهادی بسیار مهم است زیرا در نظام انتخاباتی مختلط زنان میتوانند از طریق احزاب ونیز به صورت مستقل در انتخابات شرکت نمایند و بر اساس این ین طرح احزاب سیاسی برای بهتر سازی پالیسی ها و سیاست های خود باید در فهرست نامزدان انتخاباتی حزبی زنان را نیزمعرفی نمایند ، به باور این عضو مجلس ؛ این مسودۀ افزون بر این که به رشد بیشتر زنان می انجامد، به حقوق اقلیت ها نیز توجه کرده است.”
نادری همچنان گفت ؛ در مسودۀ حکومت افغانستان بیشتر روی نظام انتخاباتی ( رأی غیر قابل برگشت( SNTV/ تاکیدشده است و در آن نقش احزاب در روند سیاسی توجه نشده است.
احمدی سعیدی عضومجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان این طرح را برای بقای دیموکراسی ورشد آیندۀ افغانستان سودمند می پندارد ومیگویند درشرایط موجود باید تمرکز هرچه بیشتر باید روی طرح قانون انتخابات گردد.
گفتنی است که اعضای مجمع مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان متشکل از اعضای اکادمی علوم، ولسی جرگه، نهادهای انتخاباتی ونهادهای مدنی میباشد که از مدت شش ماه به این سو روی این طرح پیشنهادی کارنموده ومشوره های لازم را دراین زمینه با نهادهای مدنی ، احزاب سیاسی وصاحب نظران سیاسی وحقوقی درهفت زون کشور انجام داده است.