افزایش ۵۰ درصدی خشونت ها علیه زن در دایکندی

Poster

۱۲/۳۱/۲۰۱۲ – مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت دایکندی از افزایش خشونت ها در برابر زنان در این ولایت سخت ابراز نگرانی می کنند.

این مقام ها می افزایند که میزان خودکشی زنان در ولایت دایکندی در سال روان خورشیدی ۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد؛ در حالی پارسال  ۳۱ مورد خودکشی را به ثبت رسانیده اند.

جواد دادگر، یکی از اعضای ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغاسنتان می گویند که خشونت های خانواده گی یکی از علت های عمدۀ اقدام زنان به خودکشی در ولایت دایکندی به شمار می رود.

وی میگوید که زنان بیشتر با استفاده از زهر دست به خودکشی می زنند.

به تازه گی، زنی در ولایت دایکندی به علت خشونت های خانواده گی دست به خودکشی زد. به گفتۀ مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دایکندی این زن نزدیک به یک هفته پیش با نوشیدن زهر اقدام به خودکشی کرد و پزشکان نیز نتوانستند زنده گی وی نجات دهند.

به گفتۀ آقای دادگر ، زنان در ولایت دایکندی بیشتر به علت عروسی های اجباری، خشونت های خانواده گی، فقر و عدم دسترسی به نهاد های عدلی و قضایی اقدام به خودکشی می کنند.

وی هشدار می دهد که اگر یک پیکار جدی از سوی نهاد های امنتیی و دیگر نهاد های مربوط برای ریشه کن ساختن این پدیدۀ به راه انداخته نشود، این پدیده همچنان ادامه خواهد یافت.

آقای دادگر تأکید می ورزد که عروسی های اجباری باید هرچه زود متوقف شوند.

گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که قانون منع خشونت  – نافذۀ سال ۲۰۰۹ میلادی که زنان را در برابر خشونت های خانواده گی مصون نگهمیدارد، عروسی اجباری و زیر سن دختران را منع قرار داده است، به گونۀ گسترده در افغانستان نقض و زیر پا می شود.

قیام نوری –