نامۀ زنان افغان به باراک اوباما

women

باراک اوباما تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی سربازان امریکایی و سربازان ناتو را به خانه های شان بر می گرداند.

نهاد زنان برای زنان افغان در هشت ولایت افغانستان سر پناه هایی را اداره می کند. این تصمیم غیر قابل برگشت یک هراس است که ما آن را پذیرفته نمی توانیم. همۀ ۴۶۰ کارمند شجاع و افغان ما در این ولایت ها هر روز برای دفاع از حقوق زنان با جان های شان بازی می کنند.

آنان و در کل همۀ افغان ها به گونۀ شخصی در هراس اند که پس از بیرون شدن سربازان ناتو و امریکا از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی چه اتفاقی برای افغانستان خواهد رخ داد. آنان درهراس اند که ممکن جنگ های خونین داخلی یکبار دیگر آغاز شوند و یا طالبان دو باره قدرت را در کابل به دست گیرند. در هر دو صورت، زنان افغان بد ترین زیان را از این وضعیت ها نصیب خواهد شد.

ما شدیدن از بارک اوباما و دیگر رهبران جهان می خواهیم که راهبردی را طراحی نمایند که همه دستاُورد های زنان در بخش آموزش و پرورش، دسترسی به عدالت و مشارکت در همۀ روند های اجتماعی، سیاسی و اقتصاد که با تلاش های حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان به دست آمده اند، پس از خروج سربازان ناتو از افغانستان زیر پا نخواهند شد.

جهان باید موافقت نمایند که آنان دوباره هرگز زنان و دختران افغان را تنها نمی گذارند.

موسسۀ زنان برای زنان افغان یک نهاد مدافع حقوق زنان است که در نیویارک و کابل نماینده گی دارد. این نهاد در سال ۲۰۰۱ میلادی و شش ماه پس از رویداد مرگبار ۱۱ سپتمبر تأسیس شد. این نهاد در این مدت از حقوق زنان افغان دادخواهی کرده است و برنامه های را برای حفاظت و پیشرفت حقوق بشری زنان افغان در نیویارک و سراسر افغانستان به راه انداخته است.

قیام نوری  –