درجریان هفتۀ گذشته طی گردهمایی های جداگانه از کاندیداتوری محترمه فرخنده زهرا نادری حمایت صورت گرفت

دراین گردهمایی ها گروپ های از معلمین، دوکتوران، محصلین، انجمن کیهان واندیشه، نشریه فرهنگستان،  متعلمین لیسه حکیم ناصرخسروبلخی وانستتیوت کاروان دانش حمایت همه جانبه خویش را ازکاندیداتوری زهرا نادری درانتخابات ولسی جرگه سال جاری اعلام داشتند . سخنرانان دراین همایش ها، ضمن حمایت ازکاندیداتوری فرخنده زهرا نادری استفاده از حق رای را یکی ازمسئولیت های مهم شهروندی ووجیبه ملی برای هرفردافغان دانسته خواهان اشتراک سایرهموطنان دراین پروسه ملی گردیدند، همچنان زهرانادری ضمن ابراز امتنان وقدردانی از حضور وحمایت نهادهای یادشده  راجع به برنامه های کاری وانتخاباتی خویش  صحبت های مفصل نموده وخواهان نقش وحضوربیشتر زنان وجوانان درموضوعات مهم ملی وسیاسی کشورگردید که درقسمتی از صحبت هایش چنین آمده است.

امروزه افغانستان کشوریست که باواژۀ بازسازی آغازمیگردد، پس نیازمند خدمات درهمه امورات میباشد ولی سیاسیون باید درعرصۀ سیاست حقیقتگرا بوده وروی برنامه های خاص ملی توجه نمایند پس من به صفت یک کاندیدای ولسی جرگه با دوقشر(زنان وجوانان) بیشتروجه مشترک دارم غورنموده وخدمت به  این دوبخش جامعه را دراولویت برنامه های کاری خویش قرارمیدهم .

درگردهمایی روز دوشنبه  ۱۸ برج جاری که درحضورداشت تعداد کثیری از متعلیمن لیسه حکیم  ناصر خسرو بلخی تدویرگردیده بود درپاسخ به سوال یکتن از اشتراک کننده گان درمورد شعار چادری دریچۀ قدرت چنین گفت : چادری آن نمادی است که ازدردهای بزرگ زن افغان نماینده گی میکند ومنظور ازاین شعارتبدیل نمودن دریچۀ خورد چادری این خانمهای بزرگ (زن افغان) توسط علم ودانش به قدرت واقعی است ، چون کسی که جهان را ازدریچۀ خورد می بیند دیدگاه وبینش اوخورد نیست وزن افغان دارای بینش وسیع وبزرگیست که باید به آن احترام وارج گذاشته شود.