افزایش خود سوزی های زنان افغان

get-attachment-1.aspx

۱۵/۱۲/۲۰۱۲- مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که شماری سرسام آوری از زنان افغان برای فرار از خشونت ها، آزار و اذیت جنسی، شکنجه و خشونت های خانواده گی، خود را آتش می زنند.

به گفتۀ این مسوولان شماری از زنان افغان که به زور مجبور به عروسی می شوند، پیش از ازداج ، خود را به آتش می زنند که این نهایت مجبوریت را نشان می دهد

یک تن از زنانی که خود را آتش زده است، می گوید که بسیاری اوقات به آنان گفته می شود که در بارۀ خود سوزی شان، به مسوولان کلینیک ها دروغ بگویند قسمیکه به وی نیز تهدیدا گفته شده بود که بگوید:” من در آشپزخانه بودم که ناگهان دیگ بخار مان ترکید”

این گفته های ترانۀ شانزده ساله بود که به علت سوخته گی در یکی از بیمارستان های شهر کابل آورده شده است .

امآ، پزشکان که وی را معاینه کرده اند مدعی اند که سوخته گی های بدن ترانه، ناشی از انفجار دیگ بخار نبوده بل این سوخته گی ها از اثر شعله های آتش است که در هنگام خود سوزی به جا می ماند. هر چند زنان افغان در ده سال گذشته حقوق و امتیازات شان را تا اندازهء به دست آورده اند، اما، هنوز هم بسیاری از زنان با خشونت های گوناگون روبرو هستند.

افزایش شمار خود سوزی ها در افغانستان باعث شده است که دفتر سازمان ملل متحد در این هفته با تأکید از حکومت افغانستان بخواهد که در عملی ساختن قانون نافذۀ ۲۰۰۹ منع خشونت علیه زن گام های عملی بردا ند. بر بنیاد این قانون، ازدواج زیر سن، عروسی های اجباری، خرید و فروش زنان زیر نام طویانه، ولور یا مانند آنها، تجاوز، و لت و کوب زنان را جرم پنداشته است.

مترجم: قیام نوری –