دستآورد های ده سالۀ زنان افغان باید حفظ شوند: هیلری کلنتن

t1largafghanwomen

۱۵/۱۲/۲۰۱۲- در ده سال گذشته، در مقایسه با وضعیت رقت بار زنان در سایه های حاکمیت طالبان، زنان پیشرفت های خوبی کرده اند. با روی کار آمدن رئیس جمهور حامد کرزی، دسترسی به خدمات صحی، فنآوری و آموزش پیشرفت کرده اند که این مسایل به شکل خودکار  کیفیت زنده گی زنان را بلند برده است.

هیلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در ماه مارچ سال ۲۰۱۲ میلادی در یک شورای زنان افغان گفته بود که از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو، امید به زنده گی زنان از ۴۴ در صد به ۶۵ در صد افزایش یافته است. و اکنون نزدیک به ۳ میلیون دختر در سراسر افغانستان به مکتب می روند، در حالی که پیش از سال ۲۰۰۱ میلادی هیچ دختری به مکتب رفته نمی توانست.

شماری از آگاهان می گویند که حمایت ایالات متحدۀ امرکیا و جامعۀ جهانی در حفظ این کشور از روز های سیاه حاکمیت طالبان اثرگذار بوده است.

داکتر ایزوبیل کولمن، رئیس دفتر برنامۀ زنان و سیاست خارجی شورای روابط خارجی ایالات متحدۀ امریکا می گوید که :” آن طور که زنان در خارج از افغانستان زنده گی به سر می برند، زنان افغان چنین زنده گی ندارند، اما زنان افغانی را که من می شناسم، می دانم که هرگز تسلیم نخواهند شد.”

وی می افزاید که :” امآ، پرسش اینجاست، چه پیشرفت های در مقایسه با ده سال اخیر شده است، و تا چه اندازه ی افغان ها آمادۀ جنگ جهت دفاع از حقوق شان هستند؟”

بانو کلومن تأکید می ورزد که ، حمله ها و کشته شدن بانو ناجیه صدیقی، سرپرست ریاست زنان ولایت لغمان و صفیه احمد جان، موضوع تازه ی نیست؛ و این گونه ترور ها بخشی از راهبرد دوام دار طالبان برای ایجاد ترس و وحشت در میان اصلاح طلبان، به ویژه زنان است.

 ادارۀ اوباما در حمایت از زنان افغان همواره مشتاق بوده است اما، از آنجا که حکومت کرزی چشم به راه مصالحه  و گفت وگو با طالبان است، چنین اصلاحات هنوز نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد.

همزمان با این ، جنرال جان آلن، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می گوید که :” قتل شخصیت ها و مسؤولان عامه افزایش یافته است. این چنین خشونت ها در برابر شخصیت های حکومتی در تضادب ه صلح است.”

 بانو کلنتن در بیانیه یی در واکنش به کشته شدن ناجیه صدیقی می گوید که تمرکز ایالات متحدۀ امریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان پایان نخواهد یافت.

به گفتۀ کلنتن، ” ایالات متحدۀ امریکا در کنار زنانی مبارزۀ ناجیه را ادامه می دهند، ایستاده خواهد. دستآورد های زنان افغان قابل ستایش اند و این دستآورد ها باید حفظ شوند.”

مترجم:  قیام نوری