زنان افغان به حمایت قوی دولت نیاز دارند: رئیس شبکۀ زنان افغان

۱۲/۱۲/۱۲/ – گزارشگر: قیام نوری – عفیفه عظیم، رئیس شبکۀ زنان افغان می گوید که حکومت افغانستان  باید پا را فرا تر از محکوم کردن قتل فعالان زن بگذارد و “اقدام عملی” نمایند. بانو عظیم می افزاید که تاکنون دولت افغانستان در دادخواهی زنان بسیار ضعیف عمل کرده است. بانو عظمیم به روز سه شنبه در گفت و گوی با بخش مطبوعاتی بنیاد چادری می گوید که فعالان زن از محکوم شدن قتل های فعالان حقوق زن سخت خسته شده اند:” ما از محکوم شدن قتل های  فعالان حقوق زن از سوی رئیس جمهور کرزی بسیار خسته ایم. ما فکر می کنیم که محکوم را کسی می کند که دیگر از دست اش هیچ کاری بر نمی آید و تنها در یک محکوم کردن بسنده می کند.”

بانو عظیم می افزاید که دولت افغانستان تاکنون از میان بیش از ۱۰۰ پرونده های زنان در ولایت های دور دست کشور ، در انتقال کم و بیش ۳۰ پرونده به کابل شبکۀ زنان افغان را حمایت کرده است.

این در حالیست که به روز دو شنبۀ همین هفته، ناجیۀ صدیقی، سرپرست ریاست امور زنان ولایت لغمان از سوی شماری از افراد ناشناس هنگامی آماج گلوله باری قرار گرفت که در حال حرکت به سوی دفتر کارش بود. نزدیک به چهار ماه پیش از وی، رییس ریاست امور زنان ولایت لغمان در اثر یک انفجار بمب جا سازی شده در موتر  حامل اش از میان رفت.

هر چند خشونت ها علیه زن در کشور افزایش یافته است، با این حال، فعالان حقوق زن در سراسر کشور برای دادخواهی و مبارزه برای  کاهش این خشونت ها سخت تلاش دارند.