سهمگیری ومشارکت سیاسی زنان در روند صلح

۱۱/۱۲/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – عنوانی سمیناری بود  که به روز سه شنبه ۲۰۱۲/۱۲/۱۱  ازسوی شبکۀ زنان افغان در کابل برگذار شده بود . هدف از این سیمینار ایجاد هماهنگی های بیشتر میان شورای عالی صلح، اعضای ولسی جرگه و نهاد های مدنی در سهیم ساختن زنان در روند صلح و تأمین امینت درکشور گفته شده است.

حسینه نیکزاد، مسؤول شبکۀ زنان افغان در هرات و عضو شورای صلح ولایتی می گوید که در این اواخر میزان خشونت ها و خودکشی های زنان در ولایت هرات افزایش یافته است. زنان به علت خشونت ها خانواده گی یا خود شان به زنده گی شان پایان می دهند، یا هم از سوی نزدیکان شان کشته می شوند.

همچنان لیلیما حکیمی، نمایندۀ مردم ننگرهار در ولسی جرگۀ افغانستان، از بهبود وضعیت زنان در این ولایت سخن می گوید:” وضعیت زنان ننگرهار در مقایسه با ۷ یا ۸ سال پیش در ولایت ننگرهار بسیار بهبود یافته است. آنان آزادانه تحصیل می کنند، در دانشگاه ها و مکتب ها می روند، در ارگان های دولتی و غیر دولتی کار می کنند.”

از سوی هم، به باور برخی أعضای شورای عالی صلح ،  زنان در راستای تامین صلح قربانی های فراوانی را متقبل شده اند و صادقانه در این زمینه تلاش مینمایند ، این اعضای شورای عالی صلح ، تلاش های گروهی برای تأمین صلح یک پیش شرط دانسته ومیگویند :” نه جامعۀ مدنی، نه شورای عالی صلح و نه هم دولت  و هیچ ارگان دیگر به تنهایی می تواند صلح را تأمین نماید. آوردن صلح برای به تلاش های زنجیره یی میان این نهاد ها نیاز دارد. “

همچنان در نشست، شماری از شرکت کننده گان برای اثرگذاری بهتر تلاش های نهاد های مدنی، شورای عالی صلح و دیگر نهاد های دفاع از حقوق زن، پیشنهاد کردند که فعالیت های رسانه ی و مطبوعاتی برای آگاهی دهی از حقوق زنان و سهم گیری آنان در روند صلح و امنیت و نیز اعضای کمیته های صلح شکبۀ زنان افغان را افزایش یابد.