پروندۀ قتل انیسه باید به گونه جدی پیگیری شود

۸/۱۲/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – فرخنده زهرا نادری، عضو ولسی جرگۀ افغانستان و فعال حقوق زن میگوید که برای پیگیری کشته شدن انیسه، کارمند رضا کار برای تطبیق واکسین فلج اطفال ( پولیو) – باید یک هیئات موظف از ولسی جرگه به ولایت کاپیسا سفر نموده وچگونگی این رویداد غم انگیز را حقیقت یابی نماید.

بانو نادری که به روز شنبه – ۸/۱۲/۲۰۱۲ – در نشست عمومی مجلس نماینده گان سخن می زد، می گوید که حکومت افغانستان باید برای پیگیری کشته شدن انیسه زیر فشار قرار گیرد برای پیگیری قتل انیسه یک هیئات ازسوی ولسی جرگه تعیین وبه ولایت کاپیسا سفرنماید تا پرونده قتل انیسه متعلم ورضاکار به گونۀ جدی بررسی و پیگیری شود، ودیده شود که حکومت افغانستان در واکنش به این قضیه چه عملکرد تا هنوز داشته است وباید حکومت افغانستان ازسوی ولسی جرگه تحت فشار فرار گیرد تا عاملان این گونه قضیه ها به کیفر برسند وبراین نوع خشونت های غیرانسانی علیه زنان خاتمه داده شود

انیسه یک دانش آموز مکتب در ولایت کاپیسا بوده است که هنگام تطبیق واکسین فلج اطفال در یکی از والسوالی های ولایت کاپیسا با شلیک گلوله از پا در آمد. هیچ فردی تاکنون مسؤولیت این رویداد را به گونۀ رسمی نپذیرفته است ، مسئولان نهادهای مدنی وحقوق زن از خاموشی حکومت افغانستان دربرابر این رویداد سخت انتقادمیکنند.

همچنان فرخنده زهرانادری به نماینده گی الجاج سید منصور نادری، رهبر فرقۀ شیعه اسماعیلیان افغانستان وعضوشورای ملی حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی را تقبیح نموده گفت: حملۀ انتحاری روز پنج شنبه { بر اسد الله خالد، رئیس امنیت ملی کشور} را با شدید ترین الفاظ ممکن نکوهش کرده وبرای صحت یاب شدن محترم اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی کشور به بارگاه احدیت دعا واز هیئات مؤظف جداً درخواست می نمایم که چگونه گی این رویداد را بررسی وحقیقت یابی نماید، تا نشود مانند دیگر قضیه ها به فراموشی سپرده شود.”

اسدالله خالد به روز پنج شنبه در منطقۀ قلعۀ فتح الله در مهمان خانه اش، از سوی یک انتحار کننده آماج قرار گرفت و گروه طالبان مسؤولیت این رویداد را بر دوش گرفته است.

از سوی هم، درآجندای نشست روز شنبه مجلس نماینده گان قطعیه سال ۱۳۹۰ واحد های بودجه یی دولت به بررسی گرفته شد. شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که ۱۵۰ واحد بودجه یی کشور کمتر از ۴۷ در صد بودجه خویش را مصرف کرده اند و حتا شماری از این واحد ها بودجه های شان را به مصرف رسانیده نتوانسته اند.