انتخابات شفاف یگانه امید برای یک افغانستان مترقی

۷/۱۲/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – فرخنده زهرا نادری، عضو ولسی جرگۀ افغانستان و فعال حقوق زن می گوید که برگزاری یک انتخابات شفاف در سال ۲۰۱۴ میلادی یگانه روزنۀ ایست برای مردم افغانستان جهت داشتن یک کشور سعادت مند؛ و از این رو، تلاش های صادقانه باید در کار فراهم ساختن زمینه های برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه از همین اکنون آغاز گردد.

 بانو نادری که به روز جمعه ۷/۱۲/۲۰۱۲ –   در یک گفت وگو ویژه با شبکۀ تلویزیونی فینیکس آلمان سخن می زد، می گوید که باید همۀ توجه ها روی برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور متمرکز شود: ” ما باید روی انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی کار نمایم. آیندۀ کشور به انتخابات آینده پیوند دارد. اگر انتخابات درست و موفقانه برگزار گردد، افغانستان آیندۀ موفق را با خود خواهد داشت و باید روی برگزاری انتخابات کار نماییم و به مردم چنین ذهنیت داده شود که به جای فکر کردن در بارۀ آزاد گذاشتن مرز های کشور و مهاجرت به کشور های همسایه، چگونه از قدرت رأی خود برای تعیین زعیم ملی در کشور استفاده نمایند. زیرا قدرت رأی مردم بزرگتر از هرقدرت دیگری می باشد. “

 بانو نادری همچنان، ایجاد فضای اعتماد میان مردم در روند انتخابات را پیش زمینۀ برگزاری انتخابات آزاد و بزرگترین وسیله برای از میان بردن هراس از آغاز بحران در سال های پس از ۲۰۱۴ میلادی می داند:” ما مردم افغانستان یک مسؤولیت بسیار بزرگ داریم و آن هم ایجاد اعتماد میان مردم در روند و پروسه انتخابات است و ما باید به مردم نشان بدهیم که در سال ۲۰۱۴ میلادی { زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری} قدرت در دست خود مردم است؛ نه به دست آنانیکه قصد نفاق افگنی و جنگ را دارند.”

 بانو نادری، همچنان حمایت کشور های تمویل کننده را در برگزاری انتخابات اثرگذار می داند و می خواهد که جهان در انتخابات آیندۀ افغانستان باید چنین سرمایه گذاری ها را انجام دهد.
این گفته ها در حالی ابراز می شوند، که با نزدیک تر شدن زمان بندی خروج سربازان ناتو از افغانستان، نگرانی های از بازگشت دوبارۀ طالبان، آغاز جنگ های داخلی و در این میان از بین رفتن دستآورد های ده ساله به ویژه حقوق زنان ، موجود است.