صلح میخواهیم، اما نه به قیمت قربانی شدن!!

۴/۲/۱۲ – گزارشگرقیام نوری –  شماری از فعالان زن، برای حمایت از روند صلح و مذاکرات با هراس افگنان طالب تلاش های شان را آغاز کرده اند.
این برنامه که از سوی نهاد (زنان، صلح و امنیت) به روز سه شنبه ۱۴ قوس  برای سه روز در کابل برگزار شده بود، اعضای اشتراک کننده تاکید داشتند که مصالحه با گروهای مخالف مسلح دولت باید روشن بوده و همه افغان در آن سهیم باشند.
بانو فرخنده زهرانادری عضو مجلس نماینده گان  و فعال مدنی که در این مجلس صحبت می کرد، گفت :” همه شهروندان افغانستان  به خصوص خانم هاخواستار برقراری صلح و آرامش در کشور هستند، از همین رو اعضای نهاد” زنان، صلح و امنیت” با برگزاری این برنامه شماری از رهبران و چهره های با نفوذ زنان را  از ولایت های مختلف افغانستان دورهم جمع نموده، تا در مورد چگونگی  گفتگوهای صلح بحث و گفتگو کنند.”
وی همچنان گفت در این شکی نیست که در حال حاضرپروسه صلح با چالش ها و دشواری های فراوان مواجه است، اما برون رفت از این بن بست آنقدر دشوار نیست، زیرا اگر صلح  و مذاکره توأم در پرتو روشنایی صورت گیرد بدون شک تحقق می یابد
به باور این عضو مجلس نماینده گان، صلح زمانی می تواند جامهه عمل بپوشد که همه شهروندان کشور از تصمیم گیری مذاکره کننده گان ( اعضای شورای صلح و حکومت افغانستان)  با خبر باشند. و گفتگوهای صلح با معامله و قربانی شدن حق یک طبقه صورت نگیرد.
این در حالیست از چندین سال به این سو حکومت افغانستان  اعلام کرده است که می خواهد با مخالفانش مذاکره کند، اما در این مدت هراس افگنان طالب درمورد این که درصورت پیوستن به پروسه صلح به خانم ها حق کار و تحصیل را خواهند داد یا خیر تا کنون اظهارنظرنکرده اند.
در این نشست که شماری از اعضای شورای عالی صلح، برخی از اعضای مجلس نماینده گان و اعضای نهاد ” زنان، صلح و امنیت” اشتراک نموده بودند، تاکید براین داشتند، که به بهانه صلح نباید، دست آوردهای ده ساله از جمله حقوق و آزادی های زنان  که قربانی اصلی جنگ و خشونت ها درافغانستان بوده اند پایمال شود.
وژمه فروغ، مسوول نهاد (زنان، صلح و امنیت) که در این نشست صحبت می کرد، گفت: ” برراری صلح  و تامین امنیت درافغانستان، تنها از طریق نظامی امکان پذیر نخواهدبود، زیرا در آوردن صلح همه شهروندان جامعه مسوولیت دارند، از این رو باید برای برقراری صلح  تلاش‌های اجتماعی و مدنی در سراسر کشور سرعت بخشیده شود و از همه شهروندان کشور دعوت به عمل آید تا برای اوردن صلح  تلاش کنند.
خانم فروغ همچنان خاطر نشان ساخت که آنان نهاد( زنان، صلح و امنیت)  در تلاش اند تا دلایلی جنگ و ادامه بحران راهای متداوم در کشور را ریشه یابی کنند و پس از آن برای از بین بردن آن اقدام نمایند.
مسوول نهاد زنان، صلح و امنیت همچنان تاکید کرد که اگرعامل جنگ افغانستان مشخص نشود، امروز هراس افگنان طالب برعلیه حکومت افغانستان درجنگ هستند و فردا ممکن گرو دیگری بامردم و حکومت آینده بجنگد، از این رو برای آرودن صلح نیاز است تا عامل جنگ مشخص شود.
از سوی هم رنگین دادفر اسپنتا مشاورامنیت ملی ریاست جمهوری تاکید کرد که روند مذاکره و گفتگو با هراس افگنان طالب و دیگر گروهای مخالف مسلح هیچ گونه تاثیر به دست آوردهای ده ساله به خصوص  محدود ساختن حقوق و آزادی های زنان نخواهد داشت.
آقای اسپنتا تصریح کرد که مذاکره با مخالفان مسلح حکومت افغانستان در چاچوب قانون اساسی و حفظ دست آوردهای مدنی از سوی دولت مردان و مقام های حکومت صورت خواهد گرفت، زیرا نهادینه شدن ارزش های مدنی طی ده سال گذشته بخشی از دست آوردهای حکومت افغانستان است و مقام های حکومتی نه تنها برای حفظ آنان، بلکه در راستای گسترش بیشتر آن ها مسوولیت دارد.
برگزار کننده گان این نشست سه روزه به نقش زنان برای آوردن صلح بحث گفتگونموده و راهکارهای را  ارایه خواهند کرد، تا زنان بتوانند برای آوردن صلح وآشتی ملی در کشور به صورت موثر در این پروسه سهم گیرند.
گفتنی است که در حاشیه این نشست نمایندهء اداره انکشافی سازمان ملل متحد ازبرندگان ونامزدان جایزه صلح شبکه صلح N- peace تقدیر نمود وتلاش های آنان را در راستای تامین وصلح و امنیت در کشور مهم  و ارزنده عنوان کرد.