ملاقات با زنان خانه برای سهم ساختن آنان در روند های مختلف اجتماعی

 

سه قوس – سال ۱۳۹۱ خورشیدی

گزارشگر: قیام نوری – فرخنده زهرا نادری، عضو ولسی جرگۀ و فعال حقوق زن به تداوم ملاقات با خانم های خانه وبرای تشویق این خانم ها  در سهم گیری در روند های  خانواده گی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ، نشست های را در دفتر کاری اش در ادامۀ نشست های روز عید سید اضحی برگذار نمود.

 در این نشست ها ، خانم های خانه از نواحی مختلف شهر کابل حضور داشتند وبرای تداوم فعالیت های شان کمتیه های را جهت حل منازعات فامیلی،ثبت وراجستر ولادت ها ونکاح ها درسطح کوچه ومحلات شان ایجاد نمود. بانو نادری  برای بلند بردن سطح آگاهی زنان ازقانون منع خشونت، چگونگی داشتن یک خانوادۀ خوشبخت، مسولیت های والدین در قبال اطفال شان وغور بر دیگر معضل های اجتماعی ایجاد اینگونه کمیته ها که زنان خانه را فعال سازد؛ اثرگذار خواند.

 محترمه نادری طی نشست های با وکلای گذر، نماینده  گان قومی و ملاامامان مساجد نیز همکاری شان را برای اینگونه حرکات موثر زنان برای پیشرفت اجتماع خواهان شد.