ولایت جوزجان الگوی فعالیت زنان در افغانستان است

۲۹/۱۱/۲۰۱۲  – مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری در بخش جندر با تساوی جنسیتی می گویند: نقش زنان در نهاد های دولتی در ولایت جوزجان چهل درصد افزایش یافته است و آنها در تلاش اند که تا نقش زنان را در نهادهای دولتی بیشتر سازند.
مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری، ولایت جوزجان را الگوی فعالیت زنان در کشور عنوان می کنند. نایله نادری مسوول بخش جندر در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید: “  نقش زنان در نهاد های دولتی در ولایت جوزجان چهل درصد افزایش یافته است”

در این حال مریم ایوبی رییس دفتر والی جوزجان حضور زنان را در بخش های مختلف تاکید نمود و حضور آنان را در اجتماع یک ضرورت می داند و می گوید:
در ولایت جوزجان هیچ مشکلی بر سر راه زنان وجود ندارد و در تمام عرصه های کاری آنها فعال هستند.

در حالیکه خانم ایوبی امنیت را نیز بخاطر افزایش حضور زنان در ادارات دولتی موثر می داند خانم دیگر فاطمه رسولی طنز نویس شناخته شده این ولایت که در این اواخر کتابی را تحت عنوان (ایناره صلح آورده) از پیامد های جنگ و صلح به شکل یک داستان به رشته تحریر در آورده است گفت:

« ما زنان در ولایت جوزجان از کار های خود راضی هستیم چرا که در قسمت چاپ کتاب من نیز از سوی ادارات دولتی کمک شده که این خود توجه به پیشرفت کار های زنان در این ولایت است. »
خانم فاطمه از کسانی که به چاپ کتابش همکاری مالی نموده نیز تشکری کرد.

مسوولان ریاست کار وامور اجتمای ولایت جوزجان می گویند: در مربوطات این ولایت چهل اداره دولتی فعالیت دارد که در این ادارات حدود ۸۰۰۰ تن مصروف کار اند که بیشتر از ۳۰۰۰ تن آن ها را زنان تشکیل می دهند.