تأکید اعضای مجلس نماینده گـان بر مبارزۀ بنیادین علیه خشونت زنان

دوشنبه ۶ قوس :
گزارشگر: قیام نوری – برخی اعضای مجلس نماینده گـان از افزایش خشونت در برابر زنان شدیدا ابراز نگرانی مینمایند ، به باور این نماینده گان  افزایش سرسام آور خشونت های گونه گون علیه زن در کشور مایه نگرانی بوده وبسیار وحشتناک میباشد.
فرخنده زهرا نادری  در نشست عمومی مجلس نماینده گان گفت؛   مبارزه در برابر خشونت علیه زنان یک پرسش بزرگ و مهم برای همۀ اعضای مجلس نماینده گان می باشد وباید راه حل این معظل بزرگ اجتماعی جستجو گــــــــــــــــــردد ونباید برای دفاع از حقوق زنان تنهای روز شعار داده شود وروز بعد فراموش گردد
به باور نادری جدی گرفتن تطبیق قانون منع خشونت علیه زن وصدور قطعنامه ازسوی مجلس و همچنان برای حل بنیادی این معظل عضویت زن در ستره محکمه یک امر مهم وحتمی میباشد.
همزمان با این، فرخنده زهرا نادری میفزاید:پیشنهاد مشخص دیگرنیز دارم که برای کاهش خشونت ها در برابر زنان، بهتر است عروسی ها (نکاح )  و تولد کودکان ثبت و راجستر نهاد های مسؤول گردند. نیز از وزارت محترم حج و اوقاف که در پیوند با مبارزه علیه خشونت زنان یک مسؤولیت بزرگ دینی دارند، خواهش داریم که در خطبه های نماز روز جمعه در بارۀ این چالش ملی به گونۀ منظم و نظام مند بحث نمایند. “
صالح محمد سلجوقی ضمن انکه افزایش خشونت علیه زنان را شدیدا نکوهش میکند وبرای برون رفت ازاین مشکل ایجاد کمیسیون ویژه را مشمول اعضای سایر کمیسیون های ولسی جرگه جهت بررسی قضایای خشونت تحت ریاست ریس ولسی جرگه پیشنهاد میکند.
اجندای روز دو شنبۀ مجلس نماینده گان را استماع گزارش هیئت پارلمانی از رویداد درگیری دانشجویان دانشگاه کابل به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۱، روز یاد از عاشورای حسینی تشکیل می داد. بر بنیاد این گزارش، درین درگیری ها یک دانشجو جان باخته است و سیزده تن دیگر زخم برداشته اند. در واکنش به این اقدام، حکومت، دانشگاه کابل را برای ۱۰ روز تعطیل کرده است. نیز گزارش های در بارۀ تمدید شدن این ده روز به سه ماه وجود دارند.