نشربرنامه های قانون منع خشونت ازطریق تلویزیون ملی افزایش می یابد

یک شنبه  – ۱۱/۲۵/۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – گروه کاری مشمول نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان، و فعالان حقوق زن و اعضای جامعۀ مدنی در نشستی با جلال محمودی، معاون رادیو تلویزیون ملی افغانستان، خواستار اختصاص یافتن یک رشته برنامه ها ویژۀ دفاع از حقوق زنان و آگاهی دهی منظم و دوام دار از قانون منع خشونت شدند. آقای محمودی نیز در واکنش به این پیشنهادات و درخواست ها، گفت، برای دو هفته، سر از آغاز ۲۸ ام ماه نومبر سال روان میلادی تا ۱۵ ماه دسمبر همین سال، در برنامه های ” صبح بخیر افغانستان” از تلویزیون ملی، ” بحث هفته” را ویژۀ آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زن اختصاص می دهد.

فرخنده زهرا نادری نمایندۀ مردم درولسی جرگه،  تأکید می ورزد که تلاش این گروه کاری  دوامدار است و از این رو، رادیو تلویزیون ملی نیز باید همکاری دوام دار در این زمینه داشته باشد :” برنامه های ما برای دو هفته نیست. چون در دو هفته مسألۀ خشونت در برابر زنان حل شدنی نیست. برنامه های ما تا هنگامی که خشونت در افغانستان باشد، ادامه خواهد داشت؛ و از این رو، اعلانات در بارۀ آگاهی دهی از قانون منع خشونت باید مقطعه یی نباشد؛ این اعلانات باید دوامدار باشند.”

همزمان با این، محبوبه، از فعالان حقوق زن می گوید که جامعۀ مدنی افغانستان برنامه های اثرگذاری را در راستای مبارزه علیه خشونت زنان در دو هفتۀ آینده آماده کرده اند :”  دراعلانات تلویزیونی ویژه  دو هفته ساخته ایم، موضوع آن فروخته شدن دختر خانم های جوان زیر نام های گوناگون، ولور، طویانه و مانند اینها است؛ نیز این که این گونه فروختن دختران چه پیامد ها، نتیجه های ناگوار و چه خشونت های را در آینده به بار می آورد، می باشد.”

جلال محمودی نیز ضمن پشتیبانی از تلاش های این زنان در راستای مبارزه علیه خشونت در برابر زن، وعده همکاری سپرد. او نیز مبارزه با خشونت علیه زن را یک امر حتمی در کشور می داند :” همین اکنون، انواع خشونت در بخش های شمال کشور، به شمول فروش دخترها، بیش از آنچه چیزی است که ما و شما در بارۀ آن سخن می گویم. به گونۀ مثال در سال های نه چندان دور، یک زورمند اگر زنی را می پسندید، آن را با زور با نکاح می کرد و دیگر هیچ دلیلی هم شنیده نمی شد. اما با روی کار آمدن حکومت تازه و برنامه های ویژه برای دفاع از حقوق زن در کشور، همین پدیده  اندکی از همان شدت سابقه اش فروکش کرده است. اما، مهم است که چگونه ما روی برنامه ها و راهکار های کار نمایم که این خشونت ها بیشتر و بیشتر کاهش دهیم.”

این گفته ها در حالی ابراز می شود که جهان به روز ۲۵ ماه نومبر امسال، روز جهانی منع خشونت علیه زن را تجلیل کردند. افغانستان از جملۀ کشور های است که قشر زن و کودک در آن از جملۀ آسیب پذیر ترین طبقات اجتماعی در کشور به شمار می رود.