عاملان خشونت ها بر کودکان باید مجازات شوند: یوناما

۱۵/۱۱/۲۰۱۲ – سازمان ملل متحده از افزایش تجاوز های جنسی در شمال افغانستان ابراز نگرانی می کند و خواهان محکمۀ عاملان این خشونت ها شده است.

سید ملک سیسی مسوول بخش امور مدنی یوناما در شمال افغانستان امروز در یک نشست مشترک با رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی در این ولایات می گوید که وضعیت بخش های حقوق بشری این سازمان در حال حاضر مشغول اند تا عوامل این افزایش را دریابند.

” بخش حقوق بشر ملل متحده این موضوعات را منظم پی گیری می کند و با نهادی های مختلف در جریان می گذارد و ابراز نگرانی کرده و این را وظیفه خود و وظیفه فرد فرد جامعه و دولت افغانستان می دانند که همچو خشونت ها که علیه طبقات محروم و مظلوم جامعه مانند زنان و اطفال صورت می گیرد این را محکوم کرده و امیدوار است که عاملین آن محکمه و مجازات شوند.

مسوول مدنی یوناما در شمال افغانستان از رسانه ها خواهان نشر محکمه های عاملان این تجاوز های جنسی شده است. وی تأکید می ورزد که با نشر حکم مجازات مجرمان این پرونده ها می توان از افزایش این خشونت ها جلوگیری نمود.

“در این موضوعات همه مسوولیت بسیار خطیر دارند که باید مسوولیت خود را ادا کنند به شمول رسانه ها جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و دولت همچو قضایا را با مجرمین که جرم آنها ثابت می شود به جامعه نشان دهد تا مردم و جامعه آنها را بشناسند و مجرمین به سزای اعمال شان برسند.

سازمان ملل متحده در حالی از افزایش تجاوز های جنسی بر کودکان نگران است که در چند موارد تازه در ولایات سمنگان، تخار و بلخ بالای اطفال تجاوز جنسی صورت گرفته است.

سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید آمار ها نشان میدهد که در سال جاری بیست درصد تجاوزات جنسی بالای اطفال در شمال افغانستان افزایش یافته است.