تقدیم به زنان مظلوم افغان

۱۴/۱۲/۲۰۱۲

طلایه دار مهربانی است یک زن

زیباترین هدیۀ خدایی ست یک زن

مادرست، خواهرست، او همسرست

همسفر کاروان زنده گی ست یک زن

به دارش میاوزید، گلوله بارانش مکنید

بخدا لایق تکریم و بنده گی ست یک زن

تجلی گاه مهر ورزی های مسجود است

چه عجب شعر ستودنی است یک زن

از دامانش آمدی در آغوشش بوده یی

خاطره های بیاد ماندنی است یک زن

زن مریم بود، زینب و خدیجه بود

پاک ترین موجود الهی است یک زن

قیام نوری –