ملاقات با وزیر صحت عامه برای تطبیق و آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زن

۱۱/۱۴/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – یک گروه کار مشمول اعضای ولسی جرگۀ و فعالان حقوق زن، اعضای رهبری شبکۀ زنان افغان و فعالان جامعۀ مدنی در ادامۀ تلاش های شان برای تطبیق و آگاهی دهی اثر گذار از قانون نافذۀ منع خشونت علیه زن از سوی نهاد های اجرایی دولت افغانستان، به روز دو شنبه (۱۱/۱۲/۲۰۱۲)  با ثریا دلیل، وزیر صحت کشور دیدار و گفت وگو کردند. در این نشست شرکت کننده گان، دستآورد ها، پیشنهادات ونظریات شان در پیوند با عملی شدن قانون  منع خشونت و آگاهی دهی از این قانون به بحث گرفتند.

وزارت صحت کشور بربنیاد مادۀ مادۀ چهاردهم این قانون مکلف است به منظور معالجه و تداوی عاجل و رایگان مجنی علیهای خشونت در مراکز صحی مربوط، تدابیر مؤثر و عملی را اتخاذ و از چگونگی آن به وزارت امور زنان گزارش دهد.

داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت  می گوید که این نخستین نشست  در نوع خود با نماینده گان مردم برای عملی کردن و آگاهی دهی از قانون منع خشونت می باشد. وی می افزاید که : ” عملی شدن قانون منع خشونت در کشور جز جدایی ناپذیر رشد و انکشاف اجتماعی در افغانستان است. افغانستان مرفه، افغانستان با ثبات و توسعه یافته و مترقی بدون مشارکت زنان و مردان در یک فضای عاری از خشونت امکان ندارد.  از این رو، ما یک نصاب آموزشی جامع را آماده کرده ایم که این نصاب برای آگاهی دهی بهتر به کارمندان صحی از پیامد های منفی خشونت، طرز برخورد با صدمه دیده گان، طرز افهام و تفهیم، و نقش سکتور صحت در کاهش خشونت علیه زنان می باشد.  کار دوم ما ، یک کار تحقیقی از وضعیت موجود قربانی های خشونت در سه ولایت افغانستان از جملۀ کابل، ننگرهار و بامیان است. که البته این  مطالعۀ با همکاری مالی برنامۀ غذایی سازمان ملل متحد (UNFP) انجام شده است.  ۳٫ کار سوم ما، این است که ما در ماه دلو ۱۳۹۰ یک نوع فورم را در تمام مرکز های صحی خود در ۳۴ ولایت افغانستان صادر کردیم، که این فورم گرد آوری جزئیات محرمانۀ برای عرضۀ خدمات صحی در این نشست در بارۀ علل خودسازی های دختران و زنان جوان و نیز راهکار ها برای کاهش آن بحث شد. فرخنده زهرا نادری، عضو ولسی جرگۀ و فعال حقوق زن در بارۀ کاهش این خود سوزی ها می گوید: به قربانی های خشونت است.”

” وقایه بهتر از درمان است. از این رو، نیاز است که وزارت صحت عامه با همکاری دیگر وزارت خانه ها، مانند تحصیلات عالی و معارف در سطح مکتب ها و نیز خانواده ها در بارۀ پیامد های ناگوار خود سوزی ها در بخش های غربی کشور به راه اندازند و از زیان های ناگوار خود سازی ها به زنان و دختران معلومات بدهند. چون اگر کمپاین های آگاهی دهی برای خانواده ها ، زنان و دختران داده نشود، این موضوع از بخش افغانستان به یک بخش دیگر کشور سرایت می کنند و حتا ممکن است به یک فرهنگ مبدل شود.”

وزیر صحت می افزاید که این وزارت به روز ۲۱ ماه نومبر نشستی را برای یاد بود از روز جهانی منع خشونت در این وزارت برگذار خواهد کرد.

از سوی هم، غلام حسین ناصری، نمایندۀ مردم در ولسی جرگۀ در پیوند با کاهش خشونت ها چنین می گوید: ” مبارزه علیه خشونت  در برابر زنان در کشور به یک جنبش، به یک تحول و به یک کار بنیادی نیاز دارد. آنچه که تاکنون در راستای مبارزه با خشونت در افغانستان صورت گرفته است، خوب است، اما درخواست ما این است که همۀ ما با هم یک فشار عمومی را بر افگار عمومی وارد نمایم.”

در این میان، لیمه انوری، معاون دفتر دادخواهی شبکۀ زنان نیز پیشنهادی دارد: “

درخواست شبکۀ زنان افغان از وزارت صحت عامه این است ، شماری از پرونده های که پروند های بسیار جدی خشونت می باشند، به شفاخانه ها راجع می شوند، اگر وزارت صحت همکاری بکند و  به شبکۀ زنان افغان اطلاع داده شود تا این شبکۀ بتواند این قضیه را پیگیری نماید، خورسند خواهیم شد. چون در حال حاضر، بسیاری از قضیه های خشونت به علت های سیاسی کتمان می شوند.”

بانو دلیل وزیر صحت، می افزاید که سکتور صحت نقش بسیار بارزی را در کار محو خشونت علیه زنان درکشور بازی کرده می تواند و عدۀ همکاری های بیشتر را برای عملی شدن این قانون سپرد.