دختر ۱۵ سالۀ از سوی پدر و مادرش کشته شد

۱۱/۶/۲۰۱۲ – پدر و مادری درپاکستان به اتهام کشتن دختر پانزده سالۀ شان توسط تیزاب بازداشت شده اند که می گویند دختر شان را بخاطریکه به سوی پسری نگاه  کرده بود، کشتند.

پدر این دختر می گوید که خانوادۀ آنان می ترسیدند که مبادا این دختر به خانوادۀ شان بدنامی ببار بیاورند. اما، مادر دختر می گوید که این سرنوشت دختر شان بود که این چنین بمیرد.

این زوج هفتۀ پیش در منطقۀ کشمیر زیر ادارۀ پاکستان بازداشت شدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان می گوید که در سال گذشته آنان ۹۳۴ مورد قتل های ناموسی را ثبت کرده اند.

این رقم، صد قضیه افزایش را در مقایسه با سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نشان می دهد.

نیروهای امنیتی پاکستان می گوید که این رویداد در یک روستای دوردست کشمیر رخ داده است. به گفتۀ این نیروها، این قضیه از سوی دختر بزرگتر این خانوادۀ به پولیس گزارش داده شد.

این دختر که به انوشه مشهور است، در حالتی پیدا شد که بیش از ۶۰ در صد از بدن اش سوخته بود. محمد ظفر، پدر دختر قربانی داستان را این گونه نقل می کند:” یک پسر بود که با موتر سایکل آمد. انوشه دخترم دو بار به سوی آن پسر نگاه کرد. من قبلن برایش گفتم بودم که این کار را نکند، چون کار اشتباه است. مردم ما در بارۀ ما سخن های بد و رد می زنند.”

زهین مادر دختر قربانی، پیامد های قتل دختر شان را قصه می کند:” او دختر گفت که این کار را بدون کدام مقصدی کرده است و دوباره انجام نمی دهد. اما، من برویش تیزاب پاشیدم. این سرنوشت او بود که باید این چنین می مرد.”

گزارش ها می رسانند که پدر انوشه دختر اش را به خانه برده است، بعد آن را لت و کوب کرده است و سپس با همکاری همسرش بروی انوشه دختر شان تیزاب پاشیدند. مقام ها می گویند که این زوج تا صبح روز بعد دختر شان را به شفاخانه انتقال ندادند.

مقام های پاکستان می گویند که این نخستین مورد قتل ناموسی در کمشیر پاکستان است، جایی که این چنین رویداد ها به ندرت رخ می دهد.

جزای تیزاب پاشی در کشمیر پاکستان زندان ابد می باشد.