جامعۀ مدنی افغانستان از زنان آفتخار آور ستایش کرد

۱۱/۵/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – این نهاد معتبر ملی و بین المللی در محفلی از شماری از زنان که در سال ۲۰۱۲ میلادی افتخارات و جایزه های جهانی را به دست آورده بودند، قدردانی کرد. فرخنده زهرا نادری، ابراز امید واری می کند که زنان افغان باید برای تحقق آرمان های مشروع زنان مظلوم کشور، یک دست شوند.

 جامعۀ مدنی افغانستان به روز یک شنبه ( ۱۱/۴/۲۰۱۲( در نشستی در کابل که در آن شماری از نماینده گان مردم، هئیت رهبری وزارت امور زنان، اعضای رهبری نهاد های مدافع حقوق زنان، نماینده گان وزارت های مالیه و اقتصاد و شماری از فعالان حقوق زن شرکت کرده بودند، از شش زن افغان که در راستای دفاع از  حقوق بشر، حقوق زن و دیگر ارزش های دیموکراتیک جایزه به دست آرند، قدردانی کرد.

این زمان شامل:

  1. داکتر سیما ثمر، برندۀ جایزۀ ممثل نوبل در حمایت از دیموکراسی
  2. شینکی کروخیل، برندۀ جایزۀ رهبری بر بنیاد ارزش ها از انستتیوت شرق غرب
  3. فرخنده زهرا نادری، برندۀ جایزۀ مدل صلح ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد
  4. آمنه عظیمی، برندۀ جایزۀ قهرمان صلح نو ظهور ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد
  5. قهرمانه کاکر، برندۀ جایزۀ مدل صلح ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد
  6. بانو حوریه مصدق، جایزۀ زن شجاع از سوی عفو بین اللمل

هستند.

عزیز رفیعی، رئیس اجرائیی جامعۀ مدنی افغانستان که در این نشست سخن می زد، می گوید که مردم افغانستان نباید بخش بزرگ از تاریخ اش را که همانا قهرمانی زنان این سرزمین است، فراموش نمایند: ” ما بخشی بزرگ از تاریخ خود را که مشمول قهرمانی زنان افغان است فراموش کردیم. در حالی که زنان افغانستان در طول تاریخ همیشه قهرمان بودند؛ همیشه قهرمانی آفریدند. و همیشه بر خلاف مردان در کار های خوب قهرمان بودند. زنان که قهرمانی بزرگ شان در تحمل و بردباری شان هستند. “

همزمان با این فرخنده زهرا نادری، از فعالان حقوق زن در کشور و نمایندۀ مردم می گوید که :” به امید روز های هستم  که در افغانستان جایزه های گروهی داده شود. زنان همفکری که هر یک به تنهایی خود مبارزه کردند، اگر آنان به گونۀ مشترک کار نمایند، آنگاه نه تنها افغانستان، بل جهان را تکان خواهند داد. آرزو داریم که ما چهره های زنان قهرمانی را که در خانه های شان هستند و از خانه با چادری بیرون می شوند، شناسایی نماییم و آنان را نیز جایزه بدهیم.”

از سوی هم، شینکی کروخیل که توانست جایزۀ بین المللی رهبری بر بنیاد ارزش ها را از ایالات متحدۀ امریکا به دست آورد، از بی پروایی حکومت در راستای حمایت از زنان انتقاد می کند.” رئیس جمهور در پایان دوره یی کار هر وزیر اش، یک مدال افتخاری را که به نام های شخصیت های تاریخی افغانستان است، اهدا می کند، اما با تأسف هیچ زن افغان از سوی ریاست جمهوری و یا دیگر مقام ها تقدیر نشده اند. زنان افغان به حمایت همۀ مردم افغانستان به ویژه به حمایت مردان این کشور نیاز مند هستند.”

 سال ۲۰۱۲ میلادی از یک سو سال پر از خشونت های مرگبار در برابر زنان بوده است، و از سوی دیگر سال پر دست آورد برای فعالان حقوق زن بوده اند که در راستای تحقق آرمان های مشروع زنان افغان فریاد کشیده اند.