فریاد صلح یک زن افغان به رئیس جمهور نیز رسید

۱۱/۴/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – شماری از نماینده گان مجلس و  فعالان حقوق زن می گویند که پیام بانو شمایل عزیزی برای حل اختلافات دو قوم در ولایت های هرات و غور به رئیس جمهور نیز رسیده است. مسعوده کروخی نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان می گوید که والی هرات شخصن پیام شمایل عزیزی در پیوند با حل اختلافات قومی را به رئیس جمهور رسانیده است. شمایل عزیزی سه روز برای حل این معضل دست به اعتصاب غذایی زده بود.

تلاش ها، زحمات و اعتصاب غذایی بانو شمایل عزیزی برای تأمین صلح ناشنیده نماند.

مسعوده کروخی، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و از فعالان برجستۀ حقوق زن در کشور می گوید، که برای شنیده شدن فریاد شمایل عزیزی برای حل اختلافات قومی ولسوالی چشت ولایت هرات با باشنده گان یکی از ولسوالی های ولایت غور، با جمعی از فعالان حقوق زن و مسؤولان نهاد های جامعۀ مدنی مقام های ولایت هرات را زیر فشار قرار دادند. بانو کروخی در ادامه می گوید که ولایت هرات به دنبال درخواست های مکرر آنان شخصن پیام بانو شمایل را به رئیس جمهور رسانیده است.

مسعوده کروخی       نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” . والی هرات گفته است که خودش شخصن پیام بانو شمایل عزیزی را به رئیس جمهور کشور رسانده است که با پا در میانی شخص رئیس جمهور سران همان دو قومی را که میان شان اختلافات دارند، آشتی میاندازند و به این معضل که حتا به خونریزی های شده است، پایان داده شود.”

به گفتۀ بانو کروخی، هر چند که زنان در روند های صلح در کشور نقش نمادین و سمبولیک دارد، با آنهم بیشتر از مردان برای تأمین صلح در کشور تلاش می ورزند.

مسعوده کروخی       نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” به صورت عموم زنانی که در شورای عالی صلح هستند، با تأسف که حضور آنان نمادین است. اما، حقیقت این است که زنان در مقایسه با مردان بیشتر به صلح می اندیشند. شماری از مردان در کشور می  کوشند که جنگ را در کشور گسترش بدهند، اما زنان برعکس می خواهند شعله های آتش جنگ را خاموش کنند و روند صلح را در کشور گسترش بدهند.”

شمایل عزیزی هفتۀ پیش برای سه روز در اعتراض به ادامه درگیری ها میان دو قومی در ولایت های هرات و غور دست به اعتصاب غذایی زد. این اعتصاب وی را راهی شفاخانه ساخت و اکنون که فریاد به گوش رئیس جمهور رسیده است، از اعتصاب غذایی اش دست برداشته است. او عضو شورای عالی صلح است و مادر سه فرزند می باشد.