پروندۀ خشونت علیه گلثم، زنی که از طویله نجات یافت، با جدیت پیگیری میشود

۳۱/۱۰/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری  | موسسۀ زنان برای زنان افغان گلثم، زنی را که مدت یک ماه در طویله یی خانه یی در خانۀ همسرش زندانی بود، به تازه گی به کابل انتقال داده است. این نهاد یکجا با فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم و فعال حقوق زن بانو گلثم را به شفاخانۀ ملالی بستری کردند.

گلثم، زنی از روستای تشکان ولایت بدخشان نمونۀ دیگری از خشونت های مرگبار و درد آور در برابر زنان افغان است.

این زن رنجور که روز سه شنبه ( ۳۰/۱۰/۲۰۱۲) در گفت وگوی ویژه با بخش مطبوعاتی بنیاد چادری سخن می گفت، می گوید که برای یک ماه از سوی همسر و امباقش در بدخشان در طویله یی زندانی شده بود و در آن جا مورد خشونت های درد آور قرار می گرفت.

 پس از آن که موسسۀ زنان برای زنان افغان – از نهاد های مدافع حقوق زن در کشور- از وضعیت وی آگاه شد، با همکاری نهادی های مسؤول گلثم را به کابل انتقال داد؛ تا از یک سو زیر مراقبت های صحی بهتر قرار بگیرد، و از سوی دیگری به خوبی بتواند از وی دادخواهی نماید.

 به گفتۀ مسوولان موسسۀ زنان برای زنان افغان، همسر و امباق گلثم هم اکنون به اتهام خشونت در برابر وی در توقیف به سر می برند.

پس از آن که بانو گلثم با همکاری مشترک موسسۀ زنان برای زنان افغان و فرخنده زهرا نادری در این زایشگاه بستری شد، بانو نادری نشستی را با مسؤولان شبکۀ زنان برای زنان افغان و رئیس زایشگاه ملالی برگذار کرد. بانو نادری در این نشست میگوید که اگر خبرنگاران برای پوشش خبری پروندۀ گلثم می خواهند وی را بیبنند، این کار توأم با مشورۀ پزشکان و مسؤولان نهاد زنان برای زنان افغان صورت گیرد، چون حالت روانی وی قناعت بخش نیست. همچنان مسؤولان شبکۀ زنان برای زنان افغان و نادری برای روان درمانی گلثم، روان پزشکی را از نهاد روان درمانی میدیکا به همکاری خواستند.

بانو نادری یکجا با موسسۀ زنان برای زنان افغان این پرونده را پیگیری می کند و خواستار جدی انتقال پروندۀ قضایی گلثم از بدخشان به ولایت کابل شده است.  بانو نادری می گوید که وی با جمعی از هم فکرانش در مجلس نماینده گان از دادخواهی پروندۀ گلثم از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد. فرخنده زهرا نادری از پیگیری شدن حقوقی این پروندۀ خشونت از سوی موسسۀ زنان برای زنان افغان نیز سپاس گذاری می کند.

این زن هم اکنون زیر مراقبت های جدی صحی در زایشگاه ملالی در کابل است. به گفتۀ پزشکان حالت روانی وی خوب نیست و نیز کودک هشت ماهه اش به تغذی سوء مبتلا است. گلثم یک سال پیش نیز طفل دختر خود را از دست داده است.