عید با جوانان

۳۱/۱۲/۲۰۱۲ – قیام نوری – | بخش فرهنگی انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی برای تجلیل از عید قربان محفلی را به اشتراک تیم ورزشی، کمیته انتظامات و تیاتر این کانون برگذار نموده بود که شامل سرگرمی های گوناگون ؛ ازجمله طنزینه های نمایشی اجتماعی محور، اجرای اتن ملی، پارچه های تمثیلی اجتماعی و خانواده گی، مسابقه حنا کردن دستان ومشاعره بین جوانان مستعد بود.

فرخنده زهرا نادری، مسؤول عمومی مرکز فرهنگی ناصرخسرو، افزون بر سپاس گذاری از زحمات جوانان در برگذاری این برنامه، تأکید ورزید که جوانان می توانند تغییراتی بزرگی را در سطوح ملی به میان آورند.

محترمه نادری طی صحبت کوتاهی دراین محفل گفت : فعالیت وبرنامه ریزی امرزو شما مبین این واقعیت است که اگر جوانان بخواهند، می توانند باعث تغییرات بسیار بزرگی در بخش های مهم اجتماعی وفرهنگی گردد. و یگانه کلید پیروزی ، در گردهم آمدن ، منسجم بودن وفعالیت های صداقتمندانه میتواند باشند.”

این محفل به سلسله برنامه های بخش فرهنگی جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی به ابتکار کمیته انتظامات جوانان برگزار شده گردیده بود .