ایالات متحدۀ امریکا باید راهبرد حقوق زنان را در افغانستان واضح بسازد: دیده بان حقوق بشر

 

  ۲۳/۱۰/۲۰۱۲   –  دیدۀ بان حقوق بشر در اعلامیه یی می گوید که هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، پیش از آن که در سال ۲۰۱۳ میلادی مقام وزارت خارجۀ را ترک کند، به همۀ جهانیان راهبردی را در پیوند با محفاظت از حقوق زنان در افغانستان اعلام نماید. حقوق زنان در افغانستان در گیر و دار زمان بندی خروج نیروهای خارجی از افغانستان در خطر است و توجۀ و تمویل زنان در افغانستان رو به کاهش است.

 براد آدامس، رئیس دفتر دیده بان حقوق بشر در آسیا:” ایالات متحدۀ امریکا برای ایجاد یک راهبرد امینتی برای افغانستان زحماتی فراوانی را تحمل کرده است و برنامه های را برای حمایت از سربازان این کشور پس از سال ۲۰۱۴ میلادی آماده کرده است. اما، با گذشت یازده سال از حاکمیت طالبان، تا هنوز چنین تعهدی برای زنان افغانستان نکرده است. زنان افغان مستحق یک راهبرد برای خودشان در کار حفاظت از حقوق شان در سال های آینده می باشند.”

 دیده بان حقوق بشر در نامه یی از ایالات متحدۀ امریکا خواسته است تا:

 • به فشار بر حکومت افغانستان در سطوح بلند پایه ادامه دهد تا به گونۀ همه جانبه حقوق زنان را محافظت و تقویت نماید و نیز حقوق زنان را به عنوان عامل اصلی در تأمین توسعه و امنیت به شمار آورد.
 • خواستار پاسخ گویی آن عده از کارکرد های حکومت افغانستان شود که در تناقض با مکلفیت های ملی و بین المللی افغانستان در راستای حقوق زنان و دختران می باشند.
 • برای به میان آمدن فضای کاری دوستانه در نهاد های دولتی افغانستان برای زنان فشار آورد.
 • یک نقش مرکزی را برای همۀ زنان در همۀ روند های صلح جویانه تضمین نماید.
 • بر تطبیق شدن قانون منع خشونت در افغانستان، حکومت این کشور را زیر فشار بگیرد.
 • تأمین حقوق بشر بنیادین زنان باید به عنوان یک اولویت در بودجۀ دهی امریکا به افغانستان گردد.
 • تضمین نماید که راهبرد امنیتی ایالات متحدۀ امریکا به افغانستان نه تنها بر بخش امینت و تقویت ارتش افغانستان تمرکز نمی کند، بل این راهبرد امنیتی بر امینت دختران و زنان افغان نیز متمرکز می باشد.
 • و یک حمایت جهانی را برای تقویت این راهبرد در جهان تنظیم و ترویج نماید.

 در این نامۀ دیده بان حقوق بشر، شماری از چالش های جدی که زنان افغان با آنها روبروست، خاطر نشان ساخته است.

 • دسترسی محدود به تحصیل
 • ازدواج های پیش از وقت و زیر سن
 • میزان بالای مرگ و میر مادران
 • تهدید ها در برابر زنده گی اجتماعی زنان
 • عدم دسترسی زنان به عدالت
 • مصونیت جزائی برای عاملان خشونت ها در برابر زنان
 • و زندانی  شدن زنان به اتهام فساد اخلاقی –  که بیشتر اوقات چیز به جز فرار از منزل به علت خشونت های خانواده گی نمی باشد.

در ماه می سال ۲۰۱۲ میلادی، ایالات متحدۀ امریکا یک تفاهم نامه یی را با حکومت افغانستان امضاء کرد که در آن بر تعهد حکومت افغانستان در کار تأمین نقش اساسی زنان در جامعه تأکید شده است، تا آنان به گونۀ مساوی از حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی مستفید شوند.