یک زن افغان برندۀ جایزۀ ” رهبری بر بنیاد ارزش ها” انستتیوت شرق غرب شده است

۱۹/۱۰/۲۰۱۲-  گزارشگر: قیام نوری – شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده گان افغانستان و از فعالان حقوق زن در کشور، نخستین زن افغان است که به علت تلاش های فراوانش در راستای دفاع از حقوق زن، از سوی این نهاد معتبر جهانی جایزۀ رهبری بر بنیاد ارزش ها را دریافت می کند. بانو کروخیل می گوید این جایزۀ نشان دهندۀ این است که زنان افغان می توانند باعث ایجاد یک تغییر و تحول مثبت در افغانستان شوند.

به دنبال پیروزی سه زن افغان در گرفتن جایزۀ معتبر صلح  ادارۀ توسعه یی سازمان ملل متحد، اینبار یک زن دیگر افغان به علت زحمات، دادخواهی و تلاش در راستای تأمین حقوق زن در افغانستان، از سوی انستتیوت شرق غرب { East West Institute } ، جایزۀ رهبری ارزش ها را به دست آورد. شینکی کروخیل برندۀ این جایزۀ معتبر رهبری، در گفت وگوی ویژه با بخش خبری بنیاد چادری، می گوید که:” من فکر کنم که جایزه های از این  دست، می تواند دیگر زنان را برای داخل شدن در میدان رقابت برای گرفتن حقوق زنان کشور، تشویق و ترغیب نماید. این جایزۀ به این معناست ،  هنگامی که یک زن مبارزه می کند و فعالیت های نادیده گرفته می شود، نه تنها این که خود را نجات می دهد، بل باعث نجات ده ها زن دیگر نیز می شود و حتا به سطح جهانی شناخت پیدا می کند.”

شینکی کروخیل این جایزه را به تاریخ ( ۱۷/۱۰/۲۰۱۲( با حضور شماری از مقام های بلند پایه یی افغان ، امریکایی و دیگر کشور ها در شهر نیویارک در جریان مراسم به دست آورد.

کروخیل خطاب به زنان افغان می گوید که :”

” زن افغان باید تلاش بکند که سواد شان را افزایش دهد. و نیز می خواهم به آنان بگویم که همیشه دختران خانواده های شان را در مقایسه با پسران خانواده های شان ترجیح ندهند و با همۀ آنان مساویانه برخورد نمایند.        زنان افغان باید برای گرفتن حقوق شان مبارزه  نمایند. به آنان می گویم که در مبارزۀ شما در راه گرفتن حقوق شان تنها نیستند و زنان مبارزه زیادی امروز در کنار آنان ایستاده اند.”

در سال ۲۰۱۲ میلادی، در کنار شینکی کروخیل از افغانستان، بانو فهمیده مرزا، رئیس مجلس نماینده گان پاکستان نیز، برنده این جایزه انستتیوت شناخته شده است.

جایزۀ امسال به نام فاطمه بنت مبارک، همسر شیخ زید، امیر پیشین امارت متحدۀ عرب به این زنان اهداء شده است. فاطمه بنت مبارک، فعال برجستۀ حقوق زنان در امارات متحدۀ می باشد.

انستتیوت شرق غرب، نهادی است که از ۳۰ سال به این سو در راستای صلح، تقویت زنان، رهبری ارزش های انسانی کار کرده است. مقر این سازمان در مسکو، واشنگتن، نیویارک و شهر بروکسیل – بلجیم است.