در ده سال گذشته بیش از ۴۵۰۰ دانش آموز کشته، زخمی و یا به ترک تحصیل مجبور شده اند

۱۴/۱۰/۲۰۱۲- فاروق وردگ، وزیر معارف کشور با ابراز این مطلب می گوید که در ده سال گذشته ۴۵۰۰ دانش آموز کشور به علت های گوناگون به ویژه ناامنی کشته، زخمی و یا هم به ترک مکتب وادار شده اند.

وزیر معارف که در مراسم دعا برای ملالی یوسف زی، فعال حقوق دختران در پاکستان سخن می زد،  حملۀ طالبان را بر این دختر چهارده سال نکوهش می کند: ” این حمله بر حریم معارف صورت گرفته است و ما انرا مردود می شماریم.”

فاروق وردک در ادامه می گوید که این اقدام طالبان ریشه در جهالت این گروه دارد و دشمنی آشکار با علم و دانش است: ” قهرمانی های ملالی یوسفزی ادامۀ مبارزات ملالی میوند و صدها ملالی های آزادیخواه وطن عزیز ما بوده که صدایش را به ضد ظلم و معارف ستیزی بلند نموده است و خواسته حق اسلامی، طبیعی و بشری خود را از آنعده زورگویان بی معرفت که در تضاد با احکام دین مقدس اسلام در حرکت اند، بگیرند.”

وزیر معارف کشور همچنان افزود کسانی که به حریم معارف حمله می نمایند به دین اسلام و احکام الهی دشمنی می کنند.

وی گفت که ملاله نام قهرمان تعلیم و معارف را به خود اختصاص داده است و همه پیروان معارف افغانستان دست دعا برایش بلند می کنند.