عاملان خشونت ها در برابر زنان باید مجازات شوند

۱۰/۹/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری |ده ها تن از فعالان حقوق زن، فعالان جامعۀ مدنی و دانشجویان دانشگاه های کشور در اعتراض به افزایش خشونت ها در برابر زنان و پیگیری نشدن پرونده های این قربانیان، دست به گردهمایی صلح آمیز زدند.

 افزایش خشونت های گوناگون در بخش های مختلف کشور باعث شده است که اعتراضات نهاد های مدنی و فعالان حقوق زن نیز گسترش یابد.

ده ها تن از فعالان حقوق زن، اعضای نهادی های جامعۀ مدنی و محصلان دانشگاه های کشور به روز سه شنبه ( ۱۰/۹/۲۰۱۲) در کابل دست به گردهمایی صلح آمیز زدند.

این معترضان که در برابر دروازۀ ورودی پارلمان کشور موقعیت گرفته بودند، با بسته کردن دهن های شان خشم و انزجار شان را در پیوند با افزایش خشونت ها علیه زنان کشور ابراز کردند.

برادر شکیلا – زنی شانزده ساله یی که هشت ماه پیش از سوی شماری از افراد در ولایت بامیان کشته شد – نیز در میان معترضان حضور داشت.

وی خواسته هایش را از دولت چنین بیان می کند: ” خواست ما از دولت این است که نباید عاملان این خشونت ها در برابر زنان را بدون مجازات رها نماید. و باید دست این ظالمان را از انجام چنین خشونت های فجیع بگیرند.”

هرچند شماری از افراد در پیوند با کشته شدن شکیلا شانزده سال در ولایت بامیان بازداشت شده اند، اما اعضای خانوادۀ شکیلا می گویند که هیچ یک از متهمان این پرونده حتا با گذشت هشت ماه به سزای اعمال شان نرسیده اند.

اعتراضات این فعالان برای بیش از دو ساعت در برابر دروازۀ ورودی پارلمان کشور ادامه پیدا کرد.

در پایان این گردهمایی بانو زهرا سپهر، عضو کمیتۀ دفاع از زنان قربانی خشونت –  که این اعتراضات را سازماندهی کرده است – یک قطعنامۀ ۵ مادۀ را به خوانش گرفت. قطعنامۀ که در آن بر پیگیری شدن پروندۀ زنان قربانی خشونت ها و مجازات شدن عاملان این خشونت ها تأکید می ورزد. همچنان این فعالان حقوق زن محاکمه شدن زنان را در دادگاه های صحرایی به شدت محکوم کردند و از دولت می خواهند جلو فعالیت این گونه دادگاه ها را بگیرند.