موجودیت زنی در ستره محکمه حق قانونی زنان کشور

۱۰/۸/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری | شماری از اعضای مجلس نماینده گان با ابراز این مطلب می گویند که  زنان افغان بر بنیاد قانون اساسی افغانستان حق دارند که در همۀ روند های سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. این نماینده گان می افزایند که بربنیاد قانون اساسی کشور، زنان حق دارند که کرسیی در ستره محکمۀ افغانستان داشته باشند.

عدم موجودیت زنی در یکی از چهار دیوان ستره محکمۀ افغانستان، باعث شده است که شماری از اعضای مجلس نماینده گان کمپاینی را برای حضور زنی در این نهاد بزرگ دولتی به راه اندازند.

بانو ریحانه آزاد، عضو مجلس نماینده گان با انتقاد سخت از نبود زنی در دادگاه عالی کشور، می گوید که خشونت ها در برابر زنان تا هنگامی کاهش نخواهد یافت، تا هنگامی که زنی در دستگاه قضایی کشور حضور نداشته باشد.

ریحانه آزاد: ” که اگر رئیس جمهور یک قاضی زن را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی نماید، این کار می تواند تا حدی خشونت ها در برابر زنان را حل بسازد. ما مطمئن هستیم، تا هنگامی که زنی در ستره محکمۀ افغانستان نباشد، مشکلات زنان افغان آنچنانی حل نخواهد شد و هیچ فردی صدای زن را نخواهد شنید.”

ریحانه آزاد با شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده گان به ویژه فرخنده زهرا نادری در واکنش به گفته های همیشه گی دولت در بارۀ عدم موجودیت قاضی مسلکی زن در کشور، کمپانی را برای آوردن فشار بر حکومت افغانستان آورده است. تا رئیس جمهور کرزی باید زنی را به پست در ستره محکمه به مجلس نماینده گان معرفی نماید.

این اعضای مجلس در حالی بر حضور زن در دادگاه عالی کشور سخن می گویند که میزان خشونت ها در برابر زنان در کشور در مقایسه با سال های پسین، افزایش سرسام آوری داشته است.

این نماینده گان یکی از راه های حل برای کاهش خشونت ها در برابر زنان را موجودیت زن در ستره محکمه می دانند.