ستایش از دست آوردهای جوانان موفق

پنج شنبه ( ۱۰/۴/۲۰۱۲)  –  گزارشگر: قیام نوری – انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی از قهرمانی سعدیه ایوبی  مدال آور طلای مسابقات ۲۰۱۲ قزاقستان در رشته وزنه برداری  ،  صفحه گشائی مجموعۀ شعری ” دل نوشته های من” اثر گلاب الدین سخنور و کامیابی تیم فوتبال این کانون ” حجت خراسان ”  با برگزاری محفلی از دستآورد ها و افتخارات آنان  تقدیر کرد.

فرخنده زهرا نادری مسئول عمومی کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی وعضو ولسی جرگه در سخنرانی در این محفل گفت : ” سه تن از دختران ورزشکارافغانی در بخش وزنه برداری که توانستند ازمسابقات آسیایی در قزاقستان، مدال طلا وقهرمانی کسب نمایند، این موفقیت شان یک پیروزی ملی است. همۀ جوانان باید خود را در پیروزی این جوانان سهیم بدانند و همانند یک الگو به این جوانان نگاه کند. هنگامی که یک جوان از بیرون از کشوری افتخاری را نصیب افغانستان می کند، این را بداند که این پیروزی منحصر به همان فرد نیست، بل این یک پیروزی ملی است. چنین افتخار آوران در داخل افغانستان، باید تقدیر شوند. الگو سازی شوند؛ تا ما بتوانیم از کشوری که دهه ها از جنگ و کشتار و خون ریزی سخن گفته است، توسط ورزش، علم و هنر چهرۀ تازۀ را از افغانستان به جهانیان نشان دهیم.”

همزمان با این بانو نادری از گلاب الدین سخنور، شاعر جوان کشور و صاحب مجموعۀ شعری عنوانی ” دل نوشته های من” قدر دانی کرد.

گلاب سخنور در پیوند با این مجموعه شعری اش چنین می گوید: ” مجموعۀ شعری دل نوشته های من ، البته یک بخش زنده گی من است. آن بخش از زنده گی من که شعر است دنیائیست از عشق و عاطفه .  زنده گی که من با شعر دارم،  با آن بخش های  از زنده گی من که با جهان سیاست و دیگر مسایل اجتماعی پیوند خورده است، اصلا ارتباطی ندارد زیرا  زندگی شعری من زندگی با عشق و عواطف  است.”

گفتنی است که ” دل نوشته های من” نخستین مجموعۀ شعری آقای سخنور می باشد که با همکاری همه جانبۀ کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به تازه گی از چاب برآمده است وهمچنان در پایان این محفل تقدیر نامه برای این جوانان  وسند بیمه صحی یکساله سعدیه در شفاخانه معالجوی مطب ازسوی فرخنده زهرانادری برای شان اعطا شد.