برگذاری جلسه مشورتی برای بلند بردن آگاهی عامه درمورد قضات مسلکی زن در کشور

 

گزارشگر: قیام نوری | فرخنده زهرا نادری  در ادامۀ تلاش هایش برای آوردن فشار بر رهبری حکومت افغانستان در کار معرفی یک زن  در ستره محکمه  جلسه مشورتی را به اشتراک اعضای  ولسی جرگه ،  فعالان  حقوق  زن  و جامعۀ مدنی برگذار کرد.

شماری از اعضای ولسی جرگه ، نهاد های فعال دفاع از حقوق زن و جامعۀ مدنی به روز پنج شنبه ( ۲۷/۹/۲۰۱۲) در جلسۀ مشورتی بخاطر حضور زن  درستره محکمه   روی چگونه گی آغاز عملی این کمپاین را  راه ها ی را برای آوردن فشار بر حکومت افغانستان بحث وتبادل نظرنمودند.

 در این جلسه برای برنامه ها برای بلند بردن سطح آگاهی مردم از موجودیت قضات زن در کشور بحث و گفت و گو گردید. ایجاد صحفۀ ویژۀ در فیس بوک تحت عنوان (زنان قضات مسلکی – بلی ما داریم) از سوی فرخنده زهرا نادری، برای معرفی زنان قضات مسلکی در کشورو برای بلند بردن سطح آگاهی مردم از قضات زن مسلکی با شرکت کننده گان این برنامه در میان گذاشته شد.

همچنان دراین جلسه  شرکت کننده گان چگونه گی راه های را برای دیدار و گفت و گو با رئیس جمهور کرزی و قاضی قضات کشور به صورت مشترک به بحث گرفتند.

فرخنده زهرا نادری، در واکنش به گفته های همیشه گی حکومت افغانستان که این کشور هیچ زنی مسلکی و واجد شرایط برای اخذ عضویت درستره محکمه ندارد؛ کمپاینی را برای معرفی زنان قضات مسلکی و ماهر کشور به راه انداخته است. شماری از اعضای همفکر با خانم نادری در مجلس نماینده گان از جمله داکتر نیلوفر ابراهیمی، بانو شینکی کروخیل، بانو مسعود کروخی و بانو ریحانه آزاد نیز با حمایت از این برنامه های وی، می گویند که اگر در دورۀ بعدی رئیس جمهور کرزی درعضویت ستره محکمه یک  زن را معرفی نکند، آنان از دادن رأی اعتماد به نامزدان  مرد خودداری خواهند کرد.