موجودیت زن در ستره محکمه گزینۀ اثرگذار برای محو خشونت علیه زن

گزارشگر: قیام نوری | فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و از فعالان حقوق زن در کشور می گوید عضویت زن در ستره محکمۀ کشور، یکی  از راه های حل اثر گذار در کشور می باشد. بانو نادری همچنان، حکومت داری خوب را از دیگر گزینه ها در کاهش و یا محو خشونت در برابر زنان می داند.

شماری از اعضا و رئیس شبکۀ زنان افغان، شماری از فعالان جامعۀ مدنی، فعالان حقوق زن و نمایندۀ از وزارت امور داخله به روز چهارشنبه ( ۳/۱۰/۲۰۰۱۲) در کابل یک نشست مشوره تی را برای دریافت راه های حل در راستای محو خشونت در برابر زنان در کشور برگذار کرد.

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن در کشور، در این نشست می گوید که حضور قضات زن در ستره محکمه از جملۀ راه های حل مناسب در محو خشونت در برابر زنان به شمار می رود.

فرخنده زهرا نادری               عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” یکی از راه های حل برای محو خشونت در برابر زنان، موجودیت زن در ستره محکمۀ کشور است. ما منتظر هستیم که رئیس جمهور یک زن را برای گرفتن کرسی در دادگاه عالی کشور معرفی نماید. من می خواهیم که در این بخش نیز ما باید برنامه های داشته باشیم. ما به تازه گی یک نشست را با حضوری شماری از اعضای شبکۀ زنان داشتیم که آگاهی مردم را در پیوند با موجودیت زنان قضات مسلکی در کشور بلند ببریم.  چون هنگامی که ما از موجودیت زن در ستره محکمه صحبت می کنیم، همه فکر میکنند که اینان از همان تبعیض مثبت استفاده می کنند و تنها می خواهند که زن در ستره محکمه باشد. اما، این درست نیست؛ ما بسیار زنان مسلکی قاضی در کشور داریم که تنها موضوع جنسیت آنان مطرح نیست،  بلکه آنان مسلکی هستند و از این رو باید در ستره محکمۀ افغانستان عضویت داشته باشند.”

بانو نادری حکومت داری خوب را یکی دیگر از راه های حل در بهبود وضعیت زنده گی زنان افغان می پندارد.

فرخنده زهرا نادری            عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” اگر حکومت داری خوب در افغانستان موجود نباشد، افزایش کمک های خارجی در افغانستان نیز بی اثر خواهد بود. هر چند که در نشست توکیو تفاهم شد که برای مصرف پول های کمک شده به افغانستان یک روند حساب دهی دو جانبه از سوی دولت افغانستان و کشور های تمویل کننده موجود خواهد بود، اما پیگیری این موضوع بسیار مهم است که این حساب دهی چگونه صورت می گیرد. که در این بخش جامعۀ مدنی باید صدایش را بلند نماید.”

همزمان با این عفیفه عظیم رئیس شبکۀ زنان افغان وشماری دیگری از فعالان حقوق زن در این نشست تأکید ورزیدند که زنان به هیچ صورت نباید مبارزه شان را در راستای ریشه کن ساختن خشونت ها در برابر زنان از متوقف سازد.

بانو نادری، همچنان بر مشارکت مردان از جامعۀ مدنی و دیگر نهاد های مدافع حقوق زن،در روند ها و فعالیت های دادخواهانه برای زنان تأکید می ورزد و می گوید که موجودیت شماری از مردان هوا خواه حقوق زنان در کشور باید با نهاد های مدافع حقوق زنان همکاری نماید.