ولایت های دوردست به چالش های جدی آموزشی وصحی روبروستند

شماری از نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان با ابراز نگرانی از وضعیت نا به سامان ولایت های دور دست کشور، از حکومت می خواهند که به مشکلات مردم در بخش صحت و آموزش توجه جدی نمایند. نبود شفاخانه های مجهز و بی توجهی به آموزگاران از نگران کننده ترین این چالش ها گفته می شود.

شماری از نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان در نشست روز شنبه

( ۲۹/۹/۲۰۱۲) – تأکید می ورزند که مشکلات صحی و آموزشی مردم در ولایت های دور دست کشور از جمله ولایت ارزگان از حد گذشته است. این نماینده گان از دیگر اعضای مجلس نماینده گان می خواهند که مسؤولان این نهاد ها را برای پاسخ گویی به این مشکلات به مجلس فراخوانند.

ریحانه آزاد               عضو مجلس نماینده گان

” مشکلات مردم در ولایت های دور دست از حد خود گذشته است. آموزگاران مسلکی در این ولایت ها نیستند؛ و حقوق ماهانۀ معلمین در ولسوالی های دور دست کشور به وقت معین به دست آنان نمی رسد. مردم ولسوالی ها خود شان حقوق ماهانۀ آموزگاران محل های شان را می پردازند. و این موضوع یکی از بزرگترین چالش های مردم ولایت ارزگان است. در بخش صحی هم، مردم در ولایت های دور دست از جمله ولایت ارزگان، بی نهایت مشکلات و چالش های فراوان دارند.”

این گفته ها در حالی ابراز می شوند که با فرا رسیدن فصل زمستان، بر چالش ها و مشکلات باشنده گان ولایت های دور دست و صعب العبور مشکلات افزوده خواهد شد و این باشنده گان به سختی خواهند توانست که مواد سوختی و خوراکۀ شان را فراهم سازند.

از سوی هم، رئیس مجلس نماینده گان به روز شنبه، در بارۀ ادامۀ اعتراضات شماری از دانشجویان دانشگاه ” تعلیم و تربیه کابل ”  که به نام استاد برهان الدین ربانی، نام گذاری شده است، می گوید که با رسیدن رئیس جمهور کرزی به افغانستان، شخصاً این اعتراض دانشجویان را با وی در میان خواهد گذاشت.

این گفته ها در حالی ابراز می شوند  که شماری از این دانشجویان این دانشگاه به روز شنبه با بستن دروازه های ورودی پارلمان، خواستار حفظ اسم این دانشگاه تحت عنوان تعلیم وتربیه هستند.

اعتراضات این معترضان دانشجو از نزدیک به یک هفته به این سو در کابل ادامه دارد.