نجیلا ایوبی

نجلا ایوبی یک قاضی است و تا همین اواخر به عنوان رئیس برنامه ریزی برای قانون، حقوق بشر و تقویت زنان در بنیاد آسیا برای افغانستان ایفای وظیفه میکرد. او در یک رشته برنامه ریزی های بسیار مهم ، بشمول دستیار نویسندۀ بررسی سال ۲۰۱۱ مردم افغانستان و نیز سروی / بررسی سال ۲۰۱۰ افغانان نقش برجستۀ داشته است. نجلا ایوبی یک ثارنوال پیشین و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  و ارگان مدیریت انتخابی مشترک افغانستان بود. او نیز به عنوان مشاور وزیر پارلمانی دولت افغانستان کار کرده است.  قاضی ایوبی به تازه گی به حیث رئیس بنیاد جامعۀ باز افغانستان مقرر شده است.
بانو ایوبی پیش از کار کردن با جامعۀ باز افغانستان، از سال های ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ به حیث محقق ( Chevening) در دانشگاه یارک ایالات متحدۀ امریکا کار نموده است؛ جایی که وی دومین درجۀ ماستری خویش را در رشتۀ مطالعات انکشاف و ترقی زمان پسا جنگ به دست آورده است.  قاضی ایوبی در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای اجرائی شبکۀ زنان افغان و نیز عضو هئیت مشوره دهی جهانی شبکۀ منطقه یی زنان آسیای جنوبی میباشد.