قاضی رحیمه رضائی

رحیمه رضای  درسال ۱۹۶۴ دریک خانواده متدین وعلم پرور درشهر کابل دیده به جهان گشود، وی  تعلیمات خویش را درلیسه عالی آریانا کابل در سال ۱۹۸۰ به درجه عالی  به اتمام رسانیده وبا سپری نمودن آزمون کانکور شامل دانشکدۀ حقوق دانشگا کابل گردیده که درسال ۱۹۸۴ سند لیسانس خویش را دررشتۀ حقوق اسلامی بدست آورد.

قاضی رضائی درسال ۱۹۸۶ یک دوره آموزش  حقوقی را در دادگاه عالی افغانستان موفقانه به اتمام رسانید.

تجارب کاری:

محترمه رضائی آغاز کار رسمی خویش را به حیث قاضی در محاکم مختلف افغانستان درسال ۱۹۸۶ رسما آغاز نمود که دربین سال های ۱۹۹۶ – ۲۰۰۱ دردوره زمامداری طالبان خانه نشین بود ولی پس از به وجود آمدن دولت موقت ودوباره به فعالیت های خویش آغاز نمود که ازسال ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۸ به صفت قاضی دریکی ازمحاکمه ولایت کابل ایفای وظیفه می نمود .

نظر به شاییستگی ، پشت کاروخدمت به مردم درسال ۲۰۰۸ به عنوان رئیس محکمه خانواده گی ولایت  کابل مقرر گردید که تا اکنون به این سمت مصروف خدمت به مردم ومیهنش میباشد.

قاضی رضائی از جملۀ محدود چهره های شاخص زن دربخش قضائی افغانستان است که توانسته است با سعی وتلاش های خسته گی ناپذیر درعرصه قضا خدمات شایان وبس ارزندۀ را برای قشرمظلوم وستمدیدۀ زن انجام  دهد که امروز به عنوان یکی ازپیشکسوتان خدمت به حقوق زن یادمیشود.

قاضی رضائی به لسان انگلیسی و کامپیوتر نیز آشنائی دارد که دوره های آموزشی لسان انگلیسی وکامپیوتر را در برنامه های آموزشی USAID  به اتمام رسانیده است.

Comments

 • علي عالمي said:

  خوشحالم که خانم قاضی رحیمه رضائی را اینجا در لیست قضات میبینم! شناخت من از جناب ایشان بر میگردد بزمانی که ما هر دو با تفاوت یکسال در یک فاکولته درس میخواندیم. شخصیت متین ،اخلاق نیکو،برخورد محترمانه وبرازندگى ایشان در صنف و در محیط پوهنتون بیقین نخبگی واستعداد ایشان را بازگو مینمود.

  باغنیمت شمارى فرصت وبهانه تقدیر از شخصیت محترمه قاضی رضائی ، همچنان میخواستم رآه اندازی نشریه های الکترونیکی وسازمانهاییکه نقش زن درآن انعکاس پیدا میکند، را بآنانیکه در این راستا میکوشند ، شادباش بگًو یم.
  ازآنجاییکه زن نیمی از جامعه انسانى ونخستین بنیانگذار یکجامعه ایده ال از طریق تربیت فرزندان سالم ومستحکم نگهداشتن کانون خانواده که نمو دارکوچکی ازاجتماعست، نقش بسیار مبرمی را درساختار یکملت ، دولت ،کشور واداره آن بازی مینماید.
  بامید روزیکه کشورم در شرایطى قرار گیرد که همه فرزندان این مرز و بوم چه مرد و چه زن بتوانند استعداد و داشته های شانرا در راه آبادانى وتوسعه آن بکار گیرند! زیرا افغانستان که با تأسف در سطح مناسبى از رشد اقتصادی ، اجتماعى وفرهنگی نرسیده راه درازی را باید بپیماید ونیارمندى هنوز هم بیشترى رابه سهمگیرى فعالانه تمامى باشندگان خویش میطلبد.

 • علی عالمی said:

  خوشحالم که در ضمن مشاهده فعالیتهای چادری دریچه قدرت بعضی شخصیتهای فعال و برجسته ایرا که در گذشته دیده و میشناختم نیز اینجا دیدم. ازآن میان خانم استاد محبوبه حقوقمل که افتخار شاگردی ایشان در پوهنتون را داشتم و خانم قاضی رحیمه رضایی که با یکسال تفاوت زمانی در همان رشته من نیز تحصیلاتم را به پایان رساندم .

  شخصیت برجسته , خستگی نا پذیر و دارای اخلاق نیکو و استثایی که قاضی رضایی در میان همسالان و همدرسی های خویش داشت , زیبینده ایشان است که در محکمه خانواده ولایت کابل کوه اعتماد و اتکا باشد برای تمامی کسانیکه آخرین امید شان را بمحکمه و شخص قاضی میبینند ! بآرزوی مو فقیت های هرچه مزید برای خانم قاضی رحیمه رضایی!

 • علی عالمی said:

  با آرزوی سعادت و موفقیتی که برای محترمه قاضی خانم رضایی دارم , باعث مسرت مزید برای بنده است که ایشان را در پستی که واقعا زیبنده ایشان است , مییابم!

  شایستگی و لیاقت بی بدیل خانم رضایی را من از نزدیک و از دوران دانشگاه میدانم .ایشان همیشه ممتازترین دانشجو بین همکلاسیهایش بود که شاید کم نباشند همکلاسی های شان که باین واقعیت اقرار مینمایند . گرچه من نیز با تفاوت یکسال از همان رشته فارغ گردیدم ولی برازندگی و شایستگی شخصیتی ایشان حتی در صنوف بالاتر نیز زبانزد بود . بامید پیروز های روز افزون برای ایشان !
  علی عالمی از دینور کولارادو آمریکا

Trackbacks

There are no trackbacks