پوهنوال محبوبه حقوقمل

پوهنوال محبوبه حقوقمل عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

سال شمول در مکتب: ۱۳۲۸- ۱۹۴۹؛  سال فراغت از لیسه عالی ملالی: ۱۳۳۹- ۱۹۶۰؛

سال فراغت از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، آخر جدی: ۱۳۴۳- ۱۹۶۴؛

سال شمول در کادر علمی پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی: ۱۳۴۴- ۱۹۶۵؛

عضو لویه جرگه زمان سردار محمد داوود خان: ۱۳۵۵- ۱۹۷۲؛

عضو انجمن زنان حقوقدان افغانستان و منشی آن انجمن: ۱۳۵۷- ۱۹۷۴؛  اخذ سند ماستری: ۱۳۶۵- ۱۹۸۶؛

عضو انجمن حقوقدانان افغانستان و عضو هیأت رهبری آن: ۱۳۶۶- ۱۹۸۷؛

در طول سالهای کار در پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی در ابتدا بحیث عضو دیپارتمنت حقوق عامه و بعد از بوجود آمدن دیپارتمنت روابط بین المللی بحیث یکی از اعضای آن دیپارتمنت زیر نظر استادان دارای رتب علمی بلند بکار ادامه دادم و بعد طی مراحل و رسیدن به رتبه علمی بالاتر اجازه تدریس مستقل را کسب کرده بزودی بحیث آمر دیپارتمنت بنام روابط بین المللی انتخاب شده سپس در شورای علمی پوهنځی حقوق و شورای علمی پوهنتون کابل بحیث عضو انتخاب گردیده بعداً به عضویت یک تعداد کمیسیون های دیگر پوهنتون از قبیل کمیسیون نشرات، کمیسیون تقرر و انفکاک، کمیسیون امتحانات کانکور، کمیسیون ترفیعات علمی، کمیسیون تحقیقات علمی، کمیسیون ساختن قانون پوهنتون ها و عضو هیأت تحریر مجله علوم اجتماعی انتخاب گردیدم.

تقرر بحیث رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل: ۱۳۷۱- ۱۹۹۲؛

در عین زمان بحیث رئیس سرپرست ((د میرمنو ټولنه)) که فعلا به وزارت امور زنان ارتقا یافته است: ۱۳۷۱- ۱۹۹۲؛

عضو کمیسیون تسوید قانون مطبوعات: ۱۳۷۳- ۱۹۹۴؛  مهاجرت به پاکستان: ۱۳۷۵- ۱۹۹۶؛

تقرر بحیث استاد در پوهنتون امهات المومنین در سال: ۱۳۷۶مطابق ۱۹۹۷؛

مشاور حقوقی در کمیته دفاع از حقوق زنان افغان یا روزنه در سال: ۱۳۷۷مطابق ۱۹۹۸ درشهر پشاور پاکستان؛

رئیس کمیتۀ دفاع از حقوق زنان افغان یا روزنه در اخیر سال  ۱۳۷۷  مطابق ۱۹۹۸در شهر پشاور پاکستان؛

رئیس انجمن حقوقدانان افغان در پشاور: ۱۳۷۸- ۲۰۰۱؛ عضو کنفرانس جامعه مدنی در شهر بن: ۱۳۷۹- ۲۰۰۱؛

دو ماه بعد از شروع کار حکومت مؤقت، انتخاب به حیث معاون اول کمیسیون لویه جرگه اضطراری در سال ۱۳۸۰- ۲۰۰۲ انتخاب شدم؛ رئیس انتخابی پوهنځی  حقوق پوهنتون کابل: ۱۳۸۰- ۲۰۰۲؛ عضو لویه جرگه اضطراری: ۱۳۸۱- ۲۰۰۳؛عضو لویه جرگه قانون اساسی: ۱۳۸۱- ۲۰۰۳؛  رئیس اجتماع زنان حقوقدان افغان ۲۰۰۲؛

رئیس اجتماع زنان افغان بعد از انتقال از پشاور ۱۳۸۱- ۲۰۰۳؛  رئیس کانون وکلای دفاع: ۱۳۸۵- ۲۰۰۶؛

وزیر دولت در امور زنان: ۱۳۸۱- ۲۰۰۳؛  رئیس کمیسیون جندر و قانون: ۱۳۸۱- ۲۰۰۳؛

سناتور انتصابی در مشرانو جرگه پارلمان افغانستان: ۲۰۰۳؛

رئیس کمیسیون تقنین عدلی و قضایی نظارت، مبارزه با فساد اداری و حقوق بشر از ابتدای عضویت در مشرانو جرگه الی ۱۹ جوزا ۱۳۸۹- ۲۰۱۰با اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه افغانستان به حیث عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با امتیاز حفظ کادر علمی.

تالیفات و مقالات:

الف: برای ترفیعات علمی کتب وآثار حقوقی، سیاسی وعلمی ذیل را ریسرچ، تحقیق وتألیف نموده ام.

  • تعرض یا تجاوز وآثار آن از نگاه حقوق بین الملل عمومی؛
  • روش های سیاسی کشور های غیر منسلک یا جهان سوم در عرصۀ روابط بین المللی؛
  • لویه جرگه ها ونقش آنها در تدوین قوانین اساسی افغانستان؛
  • نقش کنفرانس های بین المللی در عرصۀ روابط بین المللی؛

ب: به تعداد سی عنوان مقاله تحقیقی علمی وحقوقی در مجلات علمی پوهنتون کابل، قضا، انجمن حقوقدانان، مجلۀ عدالت  وسایر مجلات، کنفرانسها وسیمینار ها نشر وارائه نموده ام؛ که فهرست آنها موجود است.

و باید متذکر شد که به تعداد بیشماری آثار، نوشته ها ومقالات ادبی وعلمی وداستانها از طرف این جانب در مطبوعات کشور به نشر رسیده است .

فعالیت های رسمی و غیر رسمی:

اینجانب در طول سالهای کاری خود فعالیت های غیر رسمی نیز در ساحات مختلف داشته ام. مضامین حقوق اساسی، حقوق بین المللی خصوصی، حقوق بین الملل عمومی، تاریخ عمومی دیپلوماسی، روابط بین المللی، تاریخ دیپلوماسی افغانستان، تاریخ معاصر افغانستان، مسائل سیاسی جهان، تاریخ افکار سیاسی، جریانات سیاسی قرن ۲۰، سازمان های بین المللی را درصنوف مختلف پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی تدریس نموده ام.

در طول سالهای خدمت در پوهنتون کابل افتخار اخذ مدال ها وتقدیر نامه های درجه اول ودوم وتحسین نامه های متعددی را حایز گردیده به گرفتن رتب توسط تقدیر نامه های درجه اول ودوم نایل گردیده ام. ضمناً به گرفتن مدال های افتخاری حقوق بشر ویک تعداد مدال های دیگر از طرف پوهنتون های امریکایی واروپایی موفق شده وهمچنان به صفت نمایندۀ پوهنتون ووزیر دولت وعضو پارلمان ورئیس کمیسیون تقنین، عدلی وقضایی وحقوق بشر ومبارزه با فساد اداری به دعوت مؤسسات علمی وپوهنتون ها، مؤسسات حقوقی وعدلی، پارلمان ها ونهاد های مربوط بحقوق زنان چندین بار به کشور های امریکا، جرمنی، فرانسه، سویس، روسیه، اطریش، هالند، هندوستان، ایران، پاکستان وغیره سفرها داشته وبه ارائه مقالات در زمینۀ حقوقی، عدلی وغیره پرداخته ام.

قابل تذکر میدانم که یک بخش مهم فعالیت من در« قسمت حقوق زنان در فامیل وجامعه» نگارش یافته است وکورس های بیشماری را در بخش های آگاهی دهی حقوقی زنان در سراسر افغانستان راه انداخته ومخصوصا کورس شش ماه وکلای دفاع برای۲۰ نفراز فارغان فاکولته های حقوق وشرعیات پوهنتون کابل را به منظور وکالت دفاع از طریق عملی ونظری که از طریق تدویر کورسها نیز به فامیل ها، خانواده ها، جامعه ومؤسسات وادارات این کشور جنگ زده، فارغان ما میتوانند برای حل مشکلات مردم، خدمات حقوقی خود را عرضه نمایند.