برای رشد اقتصادی زنان کاری قناعت بخش صورت نگرفته است

فرخنده زهرا نادری می گوید که دولت در حصۀ تخصیص بودجه برای رشد زنان  توجه چندانی نکرده ست. بانو نادری می افزاید که حکومت افغانستان باید بر بنیاد یک سیستم عادلانه بودجه ملی را به مصرف برساند، در غیر آن به جز ضایع کردن پول دیگر هیچ سودی به دست نخواهد آمد.

 فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده گان و یکی از فعالان حقوق زن که به روز یک شنبه ( ۲۳/۹/۲۰۱۲(  در جمع از خبرنگاران در کابل  سخن می گفت، می گوید که دولت برای رشد ظرفیت های اقتصادی زنان کار های را انجام داده است؛ اما این کار ها به هیچ صورت قناعت بخش نیستند.  بانو نادری، یکی از علت های اصلی افزایش خشونت در برابر زنان را،  مشکلات اقتصادی  وهمچنان بی توجهی دولت در کار بلند بردن ظرفیت اقتصادی زنان بر می شمارد.

فرخنده زهرا نادری           عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” دولت افغانستان در حصۀ تقسیم بودجه به زنان که نصف قشر جامعۀ افغانستان را تشکیل می دهد، اصلاً توجه نکرده است وحتی  این موضوعات در فکر دولت مردان افغانستان هم خطور نمی کند که بودجۀ را که تخصیص می دهد، این بودجۀ مطلق به نصف قشر زنان نیز می باشد.”

به گفتۀ نادری، فراهم شدن زمینه های کاری برای زنان، می تواند نقش زنان را در شگوفایی اقتصاد افغانستان بیش از هر زمانی دیگر برجسته بسازد.

همزمان با این، فرخنده زهرا نادری، ایجاد  برنامه های منظم را در رشد اقتصادی زنان افغانستان اثرگذار می داند.

فرخنده زهرا نادری           عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” دولت مردان افغانستان برنامه های مسلکی برای کشور بسازند. رهبران دولت باید بر بنیاد یک سیستم مسلکی وملی پول بودجه را تخصیص دهد تا آیندۀ مردم را تضمین نماید. اگر دولت بدون برنامه و یک سیستم به پیش برود – وحقیقتا افغانستان نیازمند برنامه های مسلکی و ملی است. “

نادری همچنان میگوید که دولت و جامعۀ جهانی کار های را برای پیشرفت افغانستان انجام داده اند؛ اما تأکید می ورزد که مردم افغانستان هنوز هم به آن گونه پیشرفت که نیاز مند هستند، دست نیافته اند.