صلح در افغانستان در ابعاد گوناگون باید تعریف شود

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن با ابراز این مطلب می گوید که صلح در افغانستان همیشه از یک دیدگاه سیاسی تعریف شده است و تعریف اجتماعی صلح به انزوا کشانیده شده است. وی تأکید  می ورزد که جامعۀ مدنی با همکاری دولت افغانستان و جامعۀ جهانی یک تعریف جامع اجتماعی از صلح به مردم افغانستان ارائه نماید.

شبکۀ زنان افغان برای بزرگداشت از روز جهانی صلح، روز یک شنبه ( ۲۳/۹/۲۰۱) نشستی را زیر نام ” گرد همایی سراسری برای روز جهانی صلح”  در شهر کابل برگذار کرد. این نشست با حضور شماری از اعضای  مجلس نماینده گان ،اعضای  شورای عالی صلح، فعالان  جامعۀ مدنی وحقوق زن و صد ها تن از بانوان شهر کابل برگذار شد. فرخنده زهرا نادری که در این نشست سخن می گفت، تقویت نهاد های دولتی و به وایجاد سیستم های مسلکی  را برای تأمین صلح در کشور جدی می داند.

فرخنده زهرا نادری           عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” برای تأمین بهتر صلح در افغانستان ما و شما نیازمند تقویت  نظام در افغانستان هستیم(چه پارلمان، چه حکومت افغانستان و چه بخش قضای دولت باشد)  ما نمی توانیم رد کنیم که نهاد های گوناگون دولتی امروز هم از مفکوره های کهن و از مفکوره های خشونت آمیز استفاده می کند. پس تقویت نهاد و ساختارهای دولتی می تواند در به میان آمدن صلح در کشور مفید و سودمند واقع شود.”

بانو نادری همچنان نقش جامعۀ مدنی را در بلند بردن سطح آگاهی مردم و ارائه تعریف های تازه و غیرسیاسی از صلح به مردم اثرگذار می داند.

فرخنده زهرا نادری          عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” در این جا جامعۀ مدنی نقش بسیار بزرگی دارد که باید با ارائه برنامه های گسترده مردم افغانستان را در روند صلح سهیم بسازد. ما و شما نیاز داریم که صلح اجتماعی را تقویت بخشیده و تعریف صلح اجتماعی را برجسته نمایم تا این تعریف صلح، دولت مردان و دولت زنان افغانستان را مجبور بسازد که به ما یک تعریف مردمی و ملی را از صلح ارائه نماید و اینجا جامعۀ مدنی برای تحقق این هدف صدای شان را بلند نمایند.”

بانو فرخنده زهرا نادری نگرانی زنان را از روند صلح و گفت وگو با طالبان نیز ابراز نمود و تأکید می ورزد که چگونه گی این روند باید به مردم افغانستان به ویژه زنان کشور روشن ساخته شود.

 از سوی دیگر، نجیبه زیوری، معاون  دارانشای شورای عالی صلح در این نشست گفت که در روند صلح با طالبان هرگز حقوق زنان به معامله گرفته نمی شود.

این نشست شبکۀ زنان افغان با پخش قطعنامه ی که در آن به همبسته گی مردم افغانستان در راستای صلح و نیز توقف کلی جنگ افزار ها به افراد غیر مسؤول تأکید شده است، پایان یافت.

شبکۀ زنان افغان یکی از بزرگترین نهاد های مدنی در راستای دفاع از حقوق زنان است که در حال حاضر عضویت ۱۰۵ موسسۀ غیردولتی و ۵۰۰۰ عضو انفرادی دارد.